Yıl: 2021/ Cilt: 23 Sayı: 1 Sıra: 8 / No: 768 /     DOI:

The Impact of The Locus of Control on The Organizational Silence
Dr. Öğr. Üyesi Burcu AYDIN KÜÇÜK, Dr. Hazel ANGUN
1 (Dr. Öğr. Üyesi ) (İstanbul Aydın Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) 2 (Dr.) (Marmara Üniversitesi - İktisat Fakültesi )

Özet: Bu çalışmanın amacı, bireysel düzeyde ele alınan kontrol odağı kavramı ile örgütsel davranış alanının bir kavramı olan çalışan sessizliği arasındaki bağlantı sağlayan temel mekanizmayı tanımlamaktır. Bu etkiyi test etmek amacıyla İstanbul / Türkiye’deki bir kamu bankasının Bilgi Teknolojileri bölümlerinde çalışan 201 katılımcı ile çevrimiçi bir anket gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri Sosyal Bilimler programı için geliştirilmiş olan İstatistik Programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, dış kontrol odağı, kabullenici sessizlik (β =.55, p = .000, F = 89.154) ve savunmacı sessizlik (β = .49, p = .000, F= 62.948) üzerinde anlamlı ve olumlu etkilere sahiptir. Böylece, bu çalışma için önerilen birinci ve ikinci hipotezler desteklenmiştir. Ayrıca, iç kontrol odağının prososyal sessizlik üzerinde önemli olumlu etkisi bulunmaktadır (β = .17, p= .000, F = 6.040). Bu bulgu da önerilen üçüncü hipotezi desteklemiştir. Bu nedenle, iç ve dış kontrol odağının işyerinde çalışanların sessizlik davranışının yordayıcıları arasında olması önerilmektedir. Sonuç olarak, bu çalışma, bireysel durumların örgütsel sessizliği ne ölçüde etkilediğini gösterdiği için değerlidir.

Anahtar Kelimeler:İç Kontrol Odağı, Dış Kontrol Odağı, Kabullenici Sessizlik, Savunmacı Sessizlik, Prososyal Sessizlik.


Abstract: The purpose of this study is to define an underlying mechanism that provides a link between locus of control as an individual-level concept and employee silence as organizational behavior. To test this link, an online survey was conducted with 201 participants who work as Information Technology employees of public bank in Istanbul/Turkey. The data of the research were gathered by using Statistical Package for the Social Sciences program. According to the findings of the study, the external locus of control had significant positive impacts on acquiescent silence (β = .55, p = .000, F= 89.154) and defensive silence (β = .49, p = .000, F= 62.948). Thus, the first and second proposed hypotheses for this study were supported. Further, the internal locus of control had significant positive impacts on prosocial silence (β = .17, p = .000,F= 6.040). This finding also supported the proposed third hypothesis. Thereby, internal and external locus of control is suggested to be among predictors of employee silence behavior at workplace. In conclusion, this study has value as it shows what extent individual states impact on organizational silence.

Keywords: Internal Locus Of Control, External Locus Of Control, Acquiescent Silence, Defensive Silence, Prosocial Silence.


58135 kez görüldü, 327 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2023 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi