Yıl: 2021/ Cilt: 23 Sayı: 1 Sıra: 7 / No: 767 /     DOI:

Öğrenen Organizasyonlarda Dijital Uygulamaların Çalışan Yetkinliklerini Geliştirmesine Yönelik Bir Çalışma
Hediye Ceylan ASLANTAŞ, Dr. Atilla YELBOĞA
1) YL Mezunu 2) Yarı -zamanlı öğretim üyesi, Bahçeşehir Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet: Dijitalleşme ile birlikte işletmelerde değişim ve üstünlük kurma çalışmaları artmıştır. Tüm iş süreçlerinde dijital uygulamalar ve dijital bakış açısı önemli bir hale gelmiştir. Bu sebeple işletmeler günümüze ayak uydurmak ve rekabet üstünlüğü sağlamak için dijitalleşmeyi ve yenilikleri yakından takip etmektedir. Dijitalleşmenin en önemli özelliği olan değişim, işletmelerde dinamik bir yapıyı da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın genel amacı, öğrenen organizasyonlarda geleneksel insan kaynakları uygulamalarından, dijital yapıya geçen bir firmada çalışanların yetkinliklerinin değişimini incelemektir. Araştırma yapılan firmada dijital insan kaynakları uygulamalarının çalışan yetkinlikleri üzerindeki etkisi çalışanların bakış açısıyla incelenmiştir. Bu doğrultuda çalışanların bakış açısını anlamak için geliştirilen bir ölçme aracı çalışmada kullanılmıştır. Bu ölçme aracından edinilen veriler çerçevesinde gerekli istatistiksel analizler yapılmıştır. Çeşitli hipotezler kurularak bulgular incelenmiştir. Sonuç olarak, dijital insan kaynakları uygulamalarının yönetsel, fonksiyonel ve temel yetkinliklerle doğrudan ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Böylece  dijitalleşmenin stratejilere etkisiyle beraber uygulamaya dönüşmesinin yetkinliklere de pozitif yönde katkısı olduğu görülmüştür. Firmaların dijital dönüşüm fikirlerinin insan kaynakları süreçlerini şekillendirerek yetkinliklere katkı sağlayacağı söylenebilir.


Anahtar Kelimeler:Öğrenen Organizasyon, Dijital Uygulamalar, Çalışan Yetkinliği, İnsan Kaynakları, Dijital


Abstract: Change and establishment of superiority have increased in enterprises with digitalization. Digital applications and digital perspectives have become important in every aspect of business processes. For this reason, companies follow digitalization and innovations closely to keep up with the present and provide competitive advantage. Change, which is the most important feature of digitalization, brings a dynamic structure in business. The general objective of this study is to examine the change of employee competencies by moving from traditional human resources applications to digital structure in learning organizations. Thus, the effects of digital applications on employee competencies were investigated in the reference enterprise. In this respect, a measurement tool developed to understand the employees’ perspective was used in the study. Necessary statistical analyzes were performed within the framework of the data obtained from this measurement tool.As a result, it has been determined that digital human resources applications are directly related to managerial, functional and basic competencies. Therefore, the transformation of digitalization into practice along with the impact on strategies has positively contributed to competencies. It can be said that digital transformation ideas of companies will contribute to competencies by shaping human resources processes.

Keywords: Learning Organization, Digital Applications, Employee Competency, Human Resources, Digital


4396 kez görüldü, 210 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2022 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi