Yıl: 2021/ Cilt: 23 Sayı: 1 Sıra: 1 / No: 762 /     DOI:

Yeni Standart Dışı Çalışma Şekilleri
Prof.Dr.Aysen TOKOL
Bursa Uludağ Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özet: Standart dışı çalışma özellikle 1980 sonrası ekonomik, sosyal, siyasi, teknolojik, demografik ve yasal nedenlerle önem kazanmıştır. Günümüzde çok sayıda standart dışı çalışma şekli bulunmaktadır. Bu çalışma şekillerinin bir bölümü oldukça eski, bir bölümü yenidir. 2000’li yıllardan itibaren de birden fazla standart dışı çalışma şeklinin özelliklerini biraraya getiren çok sayıda yeni standart dışı çalışma şekli ortaya çıkmış ayrıca geçmişte sınırlı ölçüde uygulanan bazı standart dışı çalışma şekilleri daha fazla uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışma; iş paylaşımı, stratejik işçi paylaşımı, portföy çalışma, geçici yönetim, kupon çalışma, gündelik çalışma gibi bazı standart dışı çalışma şekillerini farklı boyutlarıyla ele almayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Standart Dışı Çalışma, İş Paylaşımı, Stratejik İşçi Paylaşımı, Portföy Çalışma, Geçici, Yönetim, Kupon Çalışma, Gündelik Çalışma, Çağrı Üzerine Çalışma, Sıfır Süreli SözleşmelerAbstract: Non-standard working has gained importance especially after 1980 due to economic, social, political, technological, demographic and legal reasons. Today, there are many non-standard forms of working. Some of them are quite old and some are new. Since the 2000s, many new non-standard forms of working have emerged that combine the characteristics of more than one non-standard working forms and some non-standard forms of working that have been applied to a limited extent in the past have begun to be applied more. This study aims to discuss different aspects of some non-standard forms of working such as job sharing, strategic employee sharing, portfolio work, interim management, voucher-based work, casual work.


Keywords: Non-Standard Work; Job-Sharing, Strategic Employee Sharing, Portfolio Work, İnterim
Management, Voucher-Based Work, Casual Work, On-Call, Zero-Hours Contracts


58238 kez görüldü, 508 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2023 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi