Yıl: 2021/ Cilt: 23 Sayı: 1 Sıra: 2 / No: 761 /     DOI:

“Süper Akıllı Toplum Çağında İnsan Kaynağının Dönüşümü: Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 Geleceğin İşgücünü Nasıl Şekillendirecek?
Öğr. Gör. Nazlı YÜCEOL Arş. Gör. Tuğba KARABOĞA
1 (Öğr. Gör.) (İstanbul Gelişim Üniversitesi – Sağlık Hizmetleri MYO) 2 (Arş. Gör. Dr.) (Yıldız Teknik Üniversitesi – İİBF)

Özet: Son iki yüz yıllık sürece bakıldığında, teknolojinin yarattığı büyük değişim ve birbirini takip eden sanayi devrimleri göze çarpmaktadır. Yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti gibi kavramların etrafında şekillenen 4. Sanayi Devrimi de, öncekiler gibi, dünya tarihinde köklü değişimlere neden olacaktır. Bu çalışmanın amacı; 4. Sanayi Devrimi ve Toplum5.0 vizyonunun etkisiyle üretim süreçlerinde yaşanacak dönüşüme dikkat çekmek ve işlerin, çalışma ortamının, çalışan beceri ve yetkinliklerinin dijital devrimden nasıl etkileneceğine ilişkin genel bir çerçeve çizmektir. Ayrıca, bu çerçeve ile 4. sanayi devriminin işletmeler ve insan kaynağı açısından önemi konusunda farkındalık yaratmak hedeflenmektedir. Bu bağlamda, çalışmada Endüstri 4.0 ve dijitalleşmenin toplum üzerindeki etkilerinden başlanılarak, dijital dönüşümün geleceğin işgücünde ve işletmelerinde ne tür değişimlere yol açacağı ve İnsan Kaynakları fonksiyonunun dijital dönüşümü gerçekleştirmede şirketlerde nasıl bir rol alacağıyla ilgili genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Toplum 5.0, İşgücünde Dönüşüm, Dijital DevrimAbstract: As looked into the last 2 centuries, it is noticed that there were big changing caused from technology and succession of industrial revolutions. 4th Industrial Revolution, shaped from the concepts such as artificial intelligence, big data, internet of things, will cause radical changes in the world history, like as previous revaluations. The aim of the study is to draw attention to transformation in production processes that will happen with the effect of 4th Industrial  Revolution and Society 5.0 vision and to draw a general frame how works, work environment, and employee qualifications and competences will be affected by the digital revolution. Furthermore, it is aimed to create an awareness of the importance of industrial revolution in the view of businesses and human resource. In this context, starting with the effect of Industry 4.0 and digitalization on the society, it is made a general assessment about digital transformation will induce what kind of changes in future business and workforce, and how HR function take a role in making digital transformation in the business.

Keywords: Industry 4.0, Society 5.0, Transformation in Workforce, Digital Revolution


4599 kez görüldü, 243 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2022 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi