Yıl: 2020/ Cilt: 22 Sayı: 4 Sıra: 4 / No: 759 /     DOI:

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Çalışanların Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi
Dr. Öğr. Üyesi Alparslan ÖZMEN - Funda YAZAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF. Öğretim Üyesi - Afyon Kocatepe Üniversitesi SBE. Doktora Öğrencisi

Özet:
Araştırma kapsamı giderek genişleyen kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, örgütlerin önem verdikleri konular arasına girmiştir. Örgütlerin sürdürülebilirliği için önemli olan bağlılık konusunu etkileyen unsurlar araştırılmakta ve bulunan unsurların geliştirilmesi için tedbirler alınmakta ve çözümler üretilmektedir. Örgütsel bağlılık konusunu etkileyeceği düşünülen, bir örgütün kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili faaliyetleri araştırmanın içeriğini oluşturmaktadır. Araştırmada kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin boyutları olarak kabul edilen ekonomik, yasal, ahlaki ve gönüllü sosyal sorumluluklar ile örgütsel bağlılığın üç boyutu olarak kabul gören duygusal, devam ve normatif bağlılık ile ilişkisi ve etkileri incelenmekte ve bu amaçla bir hizmet işletmesinde uygulama yapılarak sonuçlar ortaya konmaktadır. Sonuçlara göre, bir örgütün ekonomik, ahlaki ve gönüllü sosyal sorumluluk faaliyetleri örgütsel bağlılığın her üç boyutunu da etkilerken, yasal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin devam bağlılığı ve normatif bağlılık üzerinde etkisi bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılığı, Normatif Bağlılık.

Abstract:

The concept of corporate social responsibility has expanded its research increasingly and also has become one of the issues which organizations care about. Factors affecting commitment issues which are important for the sustainability of the organization and organizations take measures for the development of components and produce solutions. Which is expected to affect the organizational commitment dimensions related to four basic dimensions of corporate social responsibilities economic, legal, moral and volunteer of an organization are the contents of the research. In this research, the effect of corporate social responsibility’s dimensions on three organizational commitment comments which are affective, continuance and normative commitment is searched and for this aim, an application with a service company is practised and the results are presented. According to results, economic, legal, moral and volunteer social responsibilities effects affective, continuance and normative commitment; but legal social responsibilities do not affect continuance and normative commitment.

Keywords: Organizational Commitment, Corporate Social Responsibility, Affective Commitment, Continuance Commitment, Normative Commitment.

987 kez görüldü, 70 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2021 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi