Yıl: 2020/ Cilt: 22 Sayı: 1 Sıra: 5 / No: 742 /     DOI:

Finans Sektörü Çalışanlarının İş Tatminleri İle İK Yönetimi Modellerinin İlişkisi
Dr. Öğr. Üyesi Pelin ŞAHİN YARBAÄž
Beykent Üniversitesi

Özet:

Araştırmanın konusu insan kaynakları yönetimi modellerinin iş tatmini üzerindeki etkisidir. İstanbul’da finans sektöründeki 198 çalışan araştırmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Çalışmada tesadüfi örnekleme ile toplanan anket yöntemi tercih edilmiş olup, toplanan veriler SPSS 20.0 istatistik paket yazılımı ile regresyon analizi yöntemi uygulanarak yorumlanmıştır. Araştırmanın bulgularından elde edilen sonuçlara göre; Ilımlı İnsan Kaynakları Yönetimi Modelinin içsel iş tatmini üzerinde pozitif etkisi gözlenmiştir. Bir diğer sonuca göre de Ilımlı ve Katı İnsan Kaynakları Yönetimi Modelleri dışsal iş tatmini üzerinde pozitif etkiye sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Ilımlı İnsan Kaynakları Yönetimi Modeli, Katı İnsan Kaynakları Yönetimi Modeli, İş Tatmini.

Abstract:

The aim of the research is the effect of human resources management models on job satisfaction. 198 employees in finance sector in Istanbul constitute the participants of the research. The collected questionnaire was chosen by random sampling in the research and the collected data were interpreted by applying the regression analysis method with SPSS 20.0 statistical package software. According to the results obtained from the findings of the research; the Moderate Human Resources Management Model has a positive effect on internal job satisfaction. Furthermore, according to another result, Moderate and Strict Human Resources Management Models have a positive influence on external job satisfaction.

Keywords: Moderate Human Resources Management Model, Strict Human Resources Management Model, Job Satisfaction.

 

 


64388 kez görüldü, 910 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi