Yıl: 2020/ Cilt: 22 Sayı: 1 Sıra: 3 / No: 740 /     DOI:

Dış Ticaret Dengesi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye`de Ekonometrik Bir Analiz
Dr. Öğr. Üyesi Erdem BAÄžCI, Öğr. Gör. Duygu ÇELİK
İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü

Özet:

Dış ticaret dengesi ve ekonomik büyüme ilişkisi literatürün önemli tartışma konularından biridir. Bu çalışmada ekonomik büyüme ile dış ticaret dengesi arasındaki ilişki, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Dünya Bankası verileri kullanılarak incelenmiştir. 1990 ile 2016 yılları arasındaki ithalat, ihracat ve ekonomik büyüme verileri Granger nedensellik, birim kök ve korelasyon testleri kullanılarak incelenmiştir. Yapılan testlerin sonucunda ekonomik büyüme ile dış ticaret dengesi arasında çift yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Korelasyon testine göre ise bu ilişkinin negatif yönlü ve çok güçlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile Türkiye’de ekonomik büyüme artışı dış ticaret açığını arttırmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret Dengesi, Ekonomik Büyüme, Granger Nedensellik Testi, Korelasyon Testi

JEL Sınıflaması: B17, F43, F49

Abstract:

The relationship between foreign trade balance and economic growth is one of the most important topics that discussion in literature. In this study relationship between economic growth and foreign trade balance is analysed by using Turkish Statistical Institute (TÜİK) and World Bank data. Import, export and economic growth data between 1990 and 2016 is examined using Granger causality, unit root and correlation tests. As a result of the tests conducted, it was found that there is a bi-directional relationship between economic growth and foreign trade balance. As a result of correlation test, it was found that this relationship is negative and very strong. In other words, the increase in economic growth increases the foreign trade deficit in Turkey.

 Keywords: Foreign Trade Balance, Economic Growth, Granger Causality Test, Correlation Test

JEL Classification: B17, F43, F49


65278 kez görüldü, 1103 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi