Yıl: 2020/ Cilt: 22 Sayı: 1 Sıra: 1 / No: 738 /     DOI:

The Analysis of the Relations Among Normative Beliefs, Self-Efficacy and Intention to Comply within the Frame of Information Security Policies
Assoc.Prof.Dr. Kurtuluş KAYMAZ
Uludag University, Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Business Administration

Özet:

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yoğun kullanımı, bilgi güvenliğinin sağlanması bir gereklilik haline gelmiştir. Siber platformlara yapılan saldırılar ve bilgi kaybı olasılığı kurumları bilgi güvenliği süreçlerine yatırım yapmaya zorlar. Bilgi güvenliği kavramı, teknolojiye dayalı önlemleri çok daha fazla gerektiriyor gibi görünse de, insanın bu süreçteki rolü zamanla daha önemli hale gelmiştir. Kurumsal bir bakış açısından bakıldığında, çoğu durumda enformasyon riskine yol açan vakalarda insan kaynaklı hatalar olduğu görülmektedir. Bu nedenle, insan faktörünü bilgi güvenliği politikalarına uygun davranmaya zorlayan yöntemler geliştirilmeye çalışılmıştır. Normatif inançlar ve öz-yeterlik, verilen uyum sürecinde bilgi güvenliği politikalarıyla ilgili iki önemli değişken olarak ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle, bu çalışma normatif inançların ve öz-yeterlik değişkenlerinin bilgi güvenliği politikalarına uyum sağlamaya çalışan birey üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma Ar-Ge merkezlerine sahip kurumlarda yürütülmüştür. Araştırma sonucunda iki ana bulguya ulaşılmıştır. İlk bulgu, normatif inançların bilgi güvenliği politikalarına uyma niyeti üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğudur. İkinci bulgu ise, öz-yeterliliğin, bilgi güvenliği politikalarına uyma niyetini de olumlu etkilediğidir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Güvenliği, Bilgi Güvenliği Politikaları, Normatif İnanç, Öz-yeterlik, Uyma Niyeti

Abstract:

In accordance with the intensive usage of information and communication technologies, maintaining information security has become a necessity. Attacks in cyber platforms and information loss probability force institutions to invest in information security processes. Although the concept of information security seems to require technology-based precautions more often than not, the role of human in this process has become more critic in time. When considered from an institutional point of view, it is seen that there are human-based errors in most of the cases that resulted in information loss. Therefore, it has been pursued to develop methods that force human factor to behave in compliance with information security policies. Normative beliefs and self-efficacy become prominent as two important variables related to information security policies in the given compliance process. Thus, the present study aims to examine the effects of normative beliefs and self-efficacy variables on the individual who is trying to adapt to information security policies. The research has been conducted in institutions with R&D centers. The research has reached two main findings. The first finding is that normative beliefs have a positive effect on intention to comply with information security policies. The second finding is that self-efficacy also positively affects the intention to comply with information security policies.

Keywords: Information Security, Information Security Behavior, Normative beliefs, self-efficacy, Intention to Comply.


59309 kez görüldü, 968 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2023 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi