Yıl: 2019/ Cilt: 21 Sayı: 4 Sıra: 6 / No: 735 /     DOI:

Türkiye’de Bölgelere Göre Cinsiyete Dayalı Ücret Ayrımcılığı
Dr. Öğr.Üyesi Esin Cumhur YALÇIN, Arş.Gör.Mine AYDEMİR, Doç.Dr. Oğuz BAŞOL, Prof.Dr. Serpil AYTAÇ ve Prof.Dr. Nuran BAYRAM ARLI
Dr. Öğr. Ü., Kırklareli Üniversitesi, İİBF, Ekonometri Bölümü Arş. Gör., Uludağ Üniversitesi, İİBF, Ekonometri Bölümü Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İİBF, Ekonometri Bölümü

Özet:

İşgücü piyasasında kadına yönelik eşitsizlikler arasında cinsiyete dayalı ücret eşitsizlikleri önemli bir sorun alanı olarak bilinmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalarda cinsiyete dayalı ücret farklılıklarının demografik özelliklerle, sektörel farklılıklarla, eğitim durumuyla açıklandığı ve analiz edildiği dikkati çekmektedir. Kadın-erkek ücretlerinde bölgelere göre farklılaşmaların olup olmadığı, varsa nasıl bir farklılık gösterdiği, bu araştırmanın sorunsalını oluşturmaktadır. Bu amaçla mevcut çalışmada 2015 yılı TÜİK Hanehalkı İşgücü Anket veri seti kullanılmıştır. Araştırmada, 15-64 yaş aralığındaki özel sektör çalışanları, düzenli iş yerinde çalışanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı olanlar, tam zamanlı çalışanlar ve sürekli işe sahip olanlar kısıt olarak belirlenmiştir ve bu kısıtlar altında 52107 veri olduğu görülmüştür. Bu çalışmada İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzey (IBBS1) bölgeleri için gelir-geçenay değişkeni ve cinsiyet değişkeni kullanılmış, t-testi ile analiz edilmiş ve haritalama yöntemi ile görselleştirilmiştir. Bulgulara göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışındaki tüm bölgelerde gelir cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekte olup, bu farklılık kadınların aleyhine gerçekleşmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ücret, Ücret eşitsizliği, Cinsiyet ayırımcılığı.

Abstract:

Gender-based wage inequalities among women in the labor market are known to be an important problem area. In other studies, it is noteworthy that gender-based wage differences are explained and analyzed by demographic characteristics, sectoral differences, education level. The problem of this research is whether the wage gap between men and women differs according to regions and how it differs if any. For this purpose, 2015 TURKSTAT Household Labor Force Survey data set was used in this study. In the research, the private sector employees, regular employees, registered to the Social Security Institution, full-time employees and permanent employees were identified as constraints and 52107 data were observed under these constraints. In this study, last month income and gender variables were used for IBBS1 regions. Data were analyzed with t-test and visualized with mapping method. According to the findings, income was statistically significant in all regions except the Southeast Anatolia Region and this difference was realized against women.

Keywords: Wage, Wage inaquality, Gender inaquality.


2124 kez görüldü, 194 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2020 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi