Yıl: 2019/ Cilt: 21 Sayı: 4 Sıra: 2 / No: 732 /     DOI:

Genç Tüketicilerin Lüks Giyim Marka Tercihleri ve Satın Alma Niyetleri
Doç. Dr. Serkan KILIÇ, Mine SATI
Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü Uludağ Üniversitesi, İşletme Tezli Yüksek Lisans Mezunu

Özet:

Günümüzde giderek büyümeye devam eden lüks marka pazarı özellikle genç tüketiciler için ilgi odağı haline gelmiştir. Artan rekabet koşulları lüks marka tüketicilerinin beklentilerini ve lüks markaları tercih etme nedenlerini anlamayı zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda çalışmada, genç tüketicilerin lüks giyim marka tercihlerini etkileyen faktörleri tespit etmek ve bu faktörlerin satın alma niyeti üzerindeki etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada lüks giyim marka tercihini etkileyen faktörlerin satın alma niyeti üzerindeki etkisini ölçmede ilgili literatürden yararlanılarak oluşturulan bir modelden yararlanılmıştır. Çalışma, Bursa ilinde 18 yaşın üzerindeki ve giyim alışverişlerinde bulunan tüketiciler ile yüz yüze anket yöntemiyle yapılmıştır. Anket verileri IBM SPSS ve AMOS programlarıyla analiz edilmiş ve modelde oluşturulan hipotezler test edilmiştir. Çoklu doğrusal regresyon analizi ile kalitenin, mağaza atmosferinin, modanın, hedonizmin, referans grubun ve statünün lüks giyim marka satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler: Giyim, lüks, lüks marka, tüketici, tüketici davranışı,
satın alma niyeti.

Abstract:

Nowadays luxury brand market which continues to grow has become the focus of attention especially for young consumers. An increasing competitive conditions have made it compulsory to understand the expectations of the luxury brand consumers and their reasons to prefer these brands. In this context, it is aimed to determine the factors affecting luxury clothing brand preferences of young consumers and the effects of these factors on their purchasing intentions. The model used in the study were formed as a result of literature and this model was used to measure the effects of the luxury clothing brand preferences on the consumer’s purchasing intention. The study was conducted by face-to-face questionnaire with the consumers who are over 18 years old and make clothing shopping in the city of Bursa. The questionnaire data were analyzed with IBM SPSS and AMOS programs and the hypotheses generated in the model were tested. With the multiple linear regression analysis, it has been found that quality, store atmosphere, fashion, hedonism, reference group and status have a significant effect on the purchasing intention of luxury clothing brand.

Keywords: Clothing, luxury, luxury brand, consumer, consumer behaviour,
purchase intention.


2271 kez görüldü, 221 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2020 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi