Yıl: 2019/ Cilt: 21 Sayı: 1 Sıra: 5 / No: 715 /     DOI: 10.4026/isguc.543464

Occupational Health and Safety Perception of Students
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KAYA, Gizem AKALP
Hitit University, Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Department of Textile and Fashion Design, Msc., Occupational Health and Safety Specialist, (Paris-France)

Özet:

İş kazaları ve meslek hastalıkları çalışma hayatının en önemli sorunlarından biridir. Günümüzde, dünya çapında farklı sektörlerdeki birçok işgören iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Türkiye’de ise iş kazaları ve meslek hastalıkları hala ciddi bir konudur ve yasal düzenlemelerin iş kazalarının önlenmesi ve insanların tehlikelerden haberdar edilmesi açısından yeterli olmadığı açıktır. Bu bakımdan tüm sektörlerde mevcut tehlikeler bakımından daha fazla eğitim ve bilinç oluşumu oldukça önemlidir. Birçok sektörde yaşanan iş risklerindeki değişmelere rağmen, işgörenlerin iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi noktasında belirli bir bilgi ve bilinç düzeyine sahip olmaları beklenmektedir. Bu noktada araştırmanın amacı, Türkiye’de özellikle sanayiye ara insan gücü yetiştiren Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği algısının belirlenmesidir. Bu amaçla kullanılan formlar aracılığıyla 2017 yılında aktif öğrenci durumunda olan 448 öğrenciye güvenlik algılarını belirlemek için güvenlik eğitimi, güvenlik iletişimi, güvenlik bilinci ve kadercilik ölçeği uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği algısı ortaya konulmuş, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratma ve öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığını daha da geliştirme yönünde düzenlemelere ışık tutacak ve aydınlatacak öneriler geliştirilmiştir.


Anahtar Kelimeler: Güvenlik Farkındalığı ve Eğitim, Güvenlik Algısı, İş Sağlığı ve Güvenliği

Abstract:

 Work accidents and occupational diseases are one of the most important problems of professional life. Today, many workers in different sectors around the World are losing their lives due to work accidents and occupational diseases. Work accidents and occupational diseases are still a serious issue in Turkey, and it is clear that legal regulations are not enough to prevent work accidents and to inform people about the hazards. In this respect, education and creating awareness is of vital importance regarding the existing hazards in all sectors. Despite the changes in occupational risks in many sectors, workers are still expected to have a certain level of knowledge and awareness in terms of prevention of work accidents and occupational diseases. At this point, the aim of this research is to determine the occupational health and safety perception of the students of Technical Sciences Vocational School in Turkey, which trains intermediate staff for industry. For this purpose, safety education, safety communication, safety awareness and fatalism scales were used to determine the security perceptions of 448 students who were active students in 2017. As a result of the analyses, the students’ perception of occupational health and safety was elaborated and recommendations were made to create a healthy and safe working environment and to illuminate and enlighten the regulations for further development of students’ awareness on occupational health and safety.


Keywords: Safety Awareness and Education; Security Perceptions; Occupational Health and Safety


2852 kez görüldü, 136 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2019 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi