Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 5 Sıra: 9 / No: 693 /     DOI: 10.4026/isguc.473609

Türkiye’de Kolektif İşçi Hareketlerini Sınırlandıran Etmenler
Doç.Dr.Hande ŞAHİN
Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özet:

1970 sonrası kapitalizmin içine girdiği kriz süreci, neoliberal politikalar ile aşılmaya çalışılmıştır. Bu politikalar, ekonomik, sosyal ve siyasal alanları sermaye lehine yeniden düzenlemeyi amaçlamıştır. Ekonomik alanda yerel piyasaların uluslararası pazarlara açılmasını hedefleyen politikalar, fordizmin ve Keynesyen politikaların katılıklarını giderme çabası içerisindedir. Fordizmin kitlesel üretime dayalı yapısı, talepler üzerinden ilerleyen, stoksuz bir üretim süreci ile aşılmaya çalışılmıştır. Esneklik uygulamaları ise, ani ve hızlı değişen piyasa taleplerine en az maliyetle cevap vermede bir araç olarak görülmüştür. Esneklik uygulamaları, emek aleyhine bir takım gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur. Kitlesel işçi sınıfı mekânsal esneklik uygulamaları ile birlikte parçalanmıştır. Dolayısıyla bir tarafta her türlü sosyal hak, güvence ve düzenli gelire sahip işçiler, diğer tarafta ise sosyal güvence ve haklardan yoksun, düzensiz gelirle çalışmak zorunda kalan işçiler yer almıştır. Böylece işsizlik artmış, belirsizlik ve güvencesizlik derinleşmiştir. Çalışmanın amacı; işçi hareketini sınırlandıran etmenler, neoliberal politikaların etkisiyle makro ölçekte uluslararası pazar boyutu ve mikro ölçekte Türkiye’de işgücü piyasası boyutuyla incelenmektir. Etmenler kendi içinde ekonomik, kültürel ve ideolojik olmak üzere iki ana düzlemde ele alınmıştır. Bu alanların birbirleri ile olan ilişkisi küresel ve yerel dinamikler etrafında sorgulanmıştır.

 Anahtar Kelimeler:

 İşçi, İşçi Hareketi, Neoliberal Politikalar.

 Abstract:

The post-1970 crisis, which had entered into capitalism, was tried to be overcome with neo-liberal policies. These policies aimed at rearranging economic, social and politi­cal space in favor of capital. On the economic field, policies aiming at opening local markets to international markets, an effort to eliminate the rigidities of Fordism and Keynesian policies. The structure that based on mass production of Fordism has been tried to be overcome with an in the direction of demands and unstocked production process. And flexibility applications have been seen as a means to respond to sudden and rapidly changing market demands with minimal cost. Flexibility applications have led to a number of developments against labor. The mass labor class has been fragmented with the applications of spatial flexibility. Thus, on the one hand, labors with all kinds of social rights, security, and regular income, on the other hand, workers who had to work with irregular income, lacking social security and rights, took place. Thus unemployment has increased, uncertainty and insecurity have deepened. In this study, factors that restrict labors’ movements, in­ternational market size on the macro scale and micro scale of the labor market in Turkey will be examined with the influence of neo-liberal policies. The factors are covered in two main planes as economic, cultural and ideological ones. The relationship of these areas to each other has been questioned around global and local dynamics.

 

Keywords:

Labor, Labor Movement, Neoliberal Politics

 


59607 kez görüldü, 685 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2023 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi