Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 5 Sıra: 6 / No: 690 /     DOI: 10.4026/isguc.473602

Sağlık Politikalarındaki Değişim Ve İstihdam Biçimine Etkisi
Dr. Öğretim Üyesi Doç.Ergün YAZICI
Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özet:

Günümüzde kamu hizmetlerinin sunumunda işletmecilik anlayışı yaygınlaşmaktadır. Bu anlayışa bağlı olarak kamu kurumlarının hizmet sunumu, örgütsel yapısı ve istihdam biçimleri de değişmektedir. Özellikle sağlık hizmetleri bu değişimin sıklıkla yaşandığı alanlardan biridir. Sağlık hizmetlerindeki değişim, “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile devam etmektedir. Bu çalışmada amaç, sağlık politikalarındaki değişimin sağlık hizmetlerindeki istihdam biçimine etkisini belirlemektir. Çalışmanın mevzuat ve literatür taramasıyla sürdürülmüş olması çalışmanın sınırlılıkları arasındadır. Çalışmanın bulguları olarak, Sağlık Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarının örgüt yapılarının değiştiği, yeni kurumların kurulduğu ve bu kurumların bir kısmında istihdam biçiminin değiştiğine yer verilmektedir. Sonuç olarak, sağlık politikalarındaki değişim devam etmektedir. Politikaların değişimine bağlı olarak birçok sağlık kurumunda yeni düzenlemelerin yapılacağı, bu düzenlemelerin de sağlık kurumlarındaki istihdam biçimini değiştireceği öne sürülmektedir.

 Anahtar Kelimeler:

Sağlık Hizmetleri, Örgüt Yapısı, İstihdam Biçimi, Sözleşmeli Personel, Kadrolu Personel.

 Abstract:

Today, the concept of administration has become widespread in the presentation of public services. Depending on this understanding, the service delivery, organizational structure and employment forms of public institutions have also begun to change. Especially health care services are one of the areas where this change is often experienced. The change in the healthcare services has been continuing with the “Transformation Program in Health.” The primary goal of this study is to identify the effects of these changes in healthcare policies on the employment structure. This study was carried out with the review of literature and legislation only, which is one of the limitations of this paper. Depending on the transformations in health policies, the findings demonstrate that the organizational structure of the central and provincial organizations of the Ministry of Health has changed, new institutions have been established, and the employment structure of some of these institutions have been transformed. As a conclusion, the revisions in health policies are still in progress. Based on these changes in policies, it is suggested that there will be new adjustments carried out in many institutions, which will eventually alter the employment structure.


Keywords:

Health Services, Organization Structure, Employment, Contracted Personnel, Staffed Personnel

 


64588 kez görüldü, 895 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi