Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 5 Sıra: 5 / No: 689 /     DOI: 10.4026/isguc.473601

Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı Ve Girişimcilik Niyeti İlişkisi: TRA1 Bölgesi Örneği
Prof.Dr. Fatih KARCIOĞLU, Araş.Gör.Ensar BALKAYA
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özet:

Bu çalışmanın amacı, üniversite son sınıf öğrencilerinde girişimcilik niyeti ve işsizlik kaygısı düzeyini belirleyerek bu iki değişken arasında ve işsizlik kaygısının alt boyutları ile girişimcilik niyeti arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu temel amacın yanı sıra araştırmada, bazı demografik özelliklere göre girişimcilik niyeti ve işsizlik kaygısının farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi de amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 802 son sınıf öğrencisine anket uygulanmıştır. Kolayda örnekleme yöntemi ile uygulanan anketlerle elde edilen veriler SPSS 22.0 programında Mann Whitney U, Kruskal Wallis ve Korelasyon testleri ile analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen analizlerin sonuçlarına göre son sınıf öğrencilerinin yaşadığı işsizlik kaygısı ile girişimcilik niyetleri arasında anlamlı, pozitif yönde ve zayıf, işsizlik kaygısının alt boyutlarından kişisel karamsarlık ve özgüven eksikliği dışında diğer üç alt boyut ile girişimcilik niyeti arasında anlamlı pozitif yönde ve zayıf bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine elde edilen bulgulara göre işsizlik kaygısı ve girişimcilik niyetinin, bazı demografik özelliklere göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
 
Anahtar Kelimeler:

İşsizlik, Genç İşsizliği, İşsizlik Kaygısı, Girişimcilik, Girişimcilik Niyeti

 Abstract:

The purpose of this study is to determine the levels of entrepreneurial intention and unemployment concern in senior university students and to reveal the relationship between unemployment concern and entrepreneurial intention and to reveal the relationship between subdimensions of unemployment concern and entrepreneurial intention. In addition to this main purpose, the other purpose is to determine whether entrepreneurial intention and unemployment concern differ according to demographic attributes. In this scope, a survey was carried out on 802 senior students. Data which were obtained through a convenience sampling method were analyzed through Mann Whitney U, Kruskal Wallis and correlation tests of SPSS. According to the results of analyses; there is a significant, positive and weak relationship between entrepreneurial intention and unemployment concern and a positive weak relationship between entrepreneurial intention and three subdimensions of unemployment concern except for personal pessimism, lack of self-trust. According to results of discriminant analyses; levels of entrepreneurial intention and entrepreneurial intention of senior university students differ significantly according to some demographic factors.

Key Words:

Unemployment, Youth Unemployment, Unemployment Concern, Entrepreneurship, Entrepreneurial Intention.

 


59615 kez görüldü, 825 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2023 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi