Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 5 Sıra: 2 / No: 686 /     DOI: 10.4026/isguc.473454

Türkiye’de Aile Dostu Refah Politikalarının Kreş Ve Bakımevleri Hizmetleri Açısından Gerekliliği
Araş.Gör.Süheyya ERİKLİ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Özet:

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de, çocuk bakım hizmetlerinin neden sosyal bir hak olarak sağlanması gerektiğini açıklamaktır. Aynı zamanda söz konusu hizmetlerin bir sosyal hak olarak sağlanması durumunda kadın istihdamı, nüfus politikası ve çocuk refahı açısından elde edilecek sonuçlara da değinilmektedir.


Araştırma literatür taramasından oluşmaktadır. Çalışmanın kapsam ve sınırlılıkları Esping Andersen’in Tamamlanmamış Devrim (2011) adlı kitabı referans alınarak çizilmiştir. Andersen’in de belirtmiş olduğu gibi aile yapısında yaşanan değişim çocuk bakım hizmetlerinin karşılanmasında refah açığını ortaya çıkartmıştır. Bu açığın kapatılması için bir toplumda kadını ve çocuğun refahına öncelik tanıyan “aile dostu refah politikalarına” ağırlık verilmesi gerekmektedir. Bu değişim devletin kreş hizmetini sosyal bir hak olarak sağlamasını gerektirmektedir. Kreş hizmetlerinin sosyal bir hak olarak sağlanması, kadın istihdamının arttırılması, doğum oranlarının yükseltilmesi ve “çocuğun iyi olma hali” açısından büyük yarar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Aile Dostu Refah Politikası, Çocuk Bakım Hizmeti, Kadın İstihdamı, Nüfus Politikası, Çocuğun İyi Olma Hali

Abstract:

This study aims at clarifying why child well being should be provided as a social right in Turkey. Furthermore, child well-being policy as a social right is considered in this study in terms of the woman employee, child welfare, and population policy. 

This survey is composed of literature view. The contents and constraints of this study are drawn by referring to Esping Anderson’s book, The Incomplete Revolution: Adapting to Women’s New Roles. As Anderson says that the transformation in family structure produces inadequate social policy implementation in child well being. According to Anderson, the state should implement child well-being policies to provide family friend policy which prioritizes women and child welfare in the society. This transformation induces kindergarten services is handled by the state as a social right. To make provision of kindergarten services as a social right provokes augmentation in women employee, birth rate, and child well being.
Keywords: 


Key Words:

Family Friend Welfare Policy, Care Service, Women Labor, Population Policy, Child Well Being.


59599 kez görüldü, 668 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2023 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi