Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 3 Sıra: 5 / No: 684 /     DOI: 10.4026/isguc.466690

The Effects of Leader-Member Exchange on Burnout and Job Satisfaction: A Research on Teachers
Doç. Dr. Sema POLATÇI, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARACA, Dr. Öğr. Üyesi Ali BAYRAM
Gaziosmanpaşa Üniversitesi – İİBF- İşletme Bölümü, Sakarya Üniversitesi – İletişim Fakültesi, Hitit Üniversitesi – İİBF – İşletme Bölümü

LIDER ÜYE ETKILEŞIMININ İŞ TATMINI VE TÜKENMIŞLIK ÜZERINE ETKILERI: ÖĞRETMENLER ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA

Özet:

Bu çalışmada Lider Üye Etkileşimi (LMX) teorisi ve LMX’in tükenmişlik ve iş tatmini üzerindeki etkileri için bir model geliştirilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın modeli 1970’lerdeki Lider Üye Etkileşimi teorisine dayanmaktadır. Fakat günümüz iş dünyasında bu kavramlar ve bu kavramların birbirleri üzerindeki etkileri geçmiştekinden çok daha önemlidir. Çünkü bu örgütsel davranış kavramları birbirlerini etkilerken, birbirlerinin örgütsel performansa ve sonuç olarak örgütlerin rekabet üstünlüğüne olan etkilerine de önemli etkiler yapmaktadırlar. Araştırma sonuçları lise öğretmenlerinin lider üye etkileşimi algılarının tükenmişliği negatif, iş tatminini ise pozitif yönde etkilediğini gözler önüne sermektedir. Çalışmanın özellikle lise öğretmenlerinden oluşturulan örneklem üzerinde yürütülmesi eğitim sektörünün paydaşları açısından da önemlidir. Gelecekte yapılacak araştırmalar için aydınlatıcı bir rol oynayacağı düşünülen bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı aşikardır.

Anahtar Kelimeler: Lider Üye Etkileşimi, Tükenmişlik, İş Tatmini, Öğretmenler, Orta Anadolu

 Abstract:

In this study, we prepared a model for Leader-Member Exchange (LMX) theory and the effects of LMX on burnout and job satisfaction. The model of this study is not new, it depends on the 1970’s LMX theory. But the importance of these concepts, also the effects of these concepts to each other is very important in today’s business world. Because these organizational behavior concepts make some effects to each other and increases the effects of them to the organizational performance, so the organizations can be more competitive than before in changing business world. The results of this study showed that the LMX perceptions of high school teachers effects burnout negatively and job satisfaction positively. This study is also important for the stakeholders of education sector. For further researches, it will be compass and it is going to add new views for the literacy.Key Words: Leader Member Exchange, Burnout, Job Satisfaction, Teachers, Middle Anatolia

 


9221 kez görüldü, 2481 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2020 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi