Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 3 Sıra: 4 / No: 683 /     DOI: 10.4026/isguc.466684

OECD Ülkelerinde Yaşam Tatmini Üzerine Bir Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz BAŞOL
Kırklareli Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özet:

Bireyin hayata karşı genel tutumu ve yaşamdan duyduğu memnuniyet olarak ifade edilen yaşam tatmini, yüzlerce hatta binlerce değişkenden etkilenmekte ve tamamen bireyin algısına göre şekillenmektedir. Benzer bir biçimde ülkelerin de mutluluk ve refah seviyelerinin ölçümlenmesi için yalnızca gelirin kullanıldığı modeller yeterli olmamaktadır. Bu gelişmelerden hareketle Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 2011 yılında refahın ölçülmesi için yeni bir endeks olan Daha İyi Yaşam Endeksini (Better Life Index) oluşturmuştur. Mevcut araştırma, 2016 yılı Daha İyi Yaşam Endeksi verilerini kullanarak, OECD üyesi ülkelerde yaşam tatminini etkileyen dinamikleri keşfetmeyi hedeflemiştir. Yapısal eşitlik modellemesi tekniğinin ve model geliştirme stratejisinin kullanıldığı bu araştırmada sonuçlar; sağlığın ve pozitif iş kalitesinin yaşam tatminini pozitif etkilediğini; gelir ve negatif iş kalitesinin ise yaşam tatminini negatif etkilediğini göstermiştir.

 

Abstract:

Life satisfaction, defined as individual’s general attitude to life and happiness gained by life, is affected by hundreds, even thousands of variables and is shaped by individual’s perception. Similarly, the models, in which only income is used in order to measure the levels of happiness and welfare of countries, are not sufficient. From this point of view, in 2011 OECD formed a new index called Better Life Index, in order to measure welfare. The present research aims to discover the dynamics affecting the life satisfaction in OECD countries by using the year 2016 Better Life Index data. The results of this research using structural equation modeling technique and model development strategy shows; health and positive work quality positively affect life satisfaction; income and negative job quality negatively affect life satisfaction.


Key Words: Life Satisfaction, Better Life Index, OECD countries


9682 kez görüldü, 462 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2020 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi