Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 3 Sıra: 2 / No: 681 /     DOI: 10.4026/isguc.466674

The Relationship of Psychological Contract Breach Between Organizational Trust and Organizational Cynicism: A Study in Hotels
Prof. Dr. Yasin BOYLU, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIRIM
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi- Turizm Fakültesi - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi- İşletme Fakültesi

Özet:

Bu araştırmada, otel işletmesi çalışanlarının psikolojik sözleşme ihlal algıları ile örgütsel güven ve örgütsel sinizm düzeylerini tespit ederek, üç olgu arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Antalya ilinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 761 kişi üzerinde bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Veriler anket tekniği ile toplanarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve istatistik paket programları aracılığıyla analiz edilmiştir. Betimsel istatistikler için frekans analizi, nedensel ilişkileri tespit etmek için de çoklu ve hiyerarşik regresyon analizleri ile Sobel testi yapılmıştır. Çalışanların psikolojik sözleşme ihlal algılarının, örgütsel güven ve sinizm düzeylerinin orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre; psikolojik sözleşme ihlal algılarının örgütsel güven üzerinde negatif, örgütsel sinizm üzerinde ise pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmüş; örgütsel güvenin örgütsel sinizmi negatif yönde ve anlamlı düzeyde etkilediği belirlenmiştir. Son olarak psikolojik sözleşme ihlalinin örgütsel sinizme etkisinde, örgütsel güvenin aracı değişken olduğu belirlenmiştir.

 

Abstract:

This study aims to determine the levels of psychological contract breach perception of hotel business employees along with their organizational trust and organizational cynicism and to detect the pattern of relations among those three concepts. For this purpose, a field research study was conducted on totally 761 employees working in five-star hotel businesses within Antalya province. Research data collected by the survey technique has been transferred to a computer and subjected to analysis via statistical software packages. Frequency analysis is utilized for descriptive statistics while multiple and hierarchical regression analyses along with Sobel test are performed to determine causality relationships. Perceptions of psychological contract breach, organizational trust and cynicism levels for employees are found to be moderate. According to the performed regression analysis results; perception of the psychological contract breach has a negative impact on the organizational trust, while positively affecting the organizational cynicism. It is also determined that the organizational trust has a negative and significant effect on the organizational cynicism. On the other hand, the organizational trust determined to act as a mediator variable for the impact of psychological contract breach on the organizational cynicism.

Key Words: Psychological contract breach, Organizational trust, Organizational cynicism, Hotel Business


9597 kez görüldü, 565 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2020 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi