Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 3 Sıra: 1 / No: 680 /     DOI: 10.4026/isguc.466669

Algılanan Örgütsel Destek, Psikolojik İyi Oluş ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Selver YILDIZ BAĞDOĞAN
Uludağ Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özet:

Bu araştırmanın örneklemi 62 kadın, 50 erkek banka çalışanından oluşmaktadır. Bankacılık sektöründe çalışanlar arasında algılanan örgütsel destek, psikolojik iyi oluş ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki araştırılmıştır. Algılanan örgütsel destek ile işten ayrılma niyeti arasında negatif; algılanan örgütsel destek ile psikolojik iyi oluş arasında pozitif anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Psikolojik iyi oluş ile işten ayrılma niyeti arasında ise, anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca katılımcıların psikolojik iyilik düzeyleri 40 toplam puan üzerinden yaklaşık 30 olarak tespit edilmiştir. Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etik Kurulu 2017-04 oturum sayısı izni ile gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Algılanan örgütsel destek, psikolojik iyi oluş, işten ayrılma niyeti, banka çalışanları.

 

Abstract:

The sample of the research consists of 62 female and 50 male bank employees. The relationship
between perceived organizational support, psychological well-being and intent to leave among the employees in the banking sector has been investigated. There is a negative relationship between perceived organizational support and intent to leave; positive correlations between perceived organizational support and psychological well-being were found. There was no significant relationship between psychological well-being and intention to leave. Also Psychological well-being of the participants was found to be about 30 out of 40 (total points). This study was carried out with the permission of the Ethics Committee of Research and Publication Ethics Committee of Social and Human Sciences of Uludağ University in 2017-04 session.

Key Words: Perceived organizational support, psychological well-being, intention to leave, bank
employees.


9526 kez görüldü, 822 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2020 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi