Yıl: 2017/ Cilt: 19 Sayı: 3 Sıra: 3 / No: 663 /     DOI: 10.4026/isguc.379223

Çalışma Yaşamında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bağlamında Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Algıları: “İnsan Kaynakları Yöneticileri ile Nitel Bir Araştırma”
Arş. Gör. Ayşenur ÖKTEM ÖZGÜR, Doç. Dr. Şebnem SEÇER
Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Abstract:

Objective


Women face serious challenges in information and communication technology (ICT)-intensive business areas. Sexist stereotypes, social and cultural structure and discriminatory attitudes between sexes make women more disadvantaged than men. ICT-based jobs are often attributed to men and women are subject to discriminatory behavior due to reasons such as education, gender roles, prejudices, organizational culture, or the male dominant sector or work¬places. The aim of the research is to determine whether human resources (HR) managers have any percep¬tions of discrimination in terms of both themselves and other workers in the context of the ICT that they are using as a work requirement and how to struggle discriminatory behavior towards ICT.

Methodology:


In this study, descriptive research design was used and two focus group interviews were conducted with 15 HR managers employed in İzmir. Data from focus group interviews were decoded and analyzed with the MAXQDA 12 qualitative data analysis program.

Conclusion:


The human resources workers who participated in the survey stated that they experienced discrimination in terms of information and communication technologies. They have also emphasized the characteristics of work and workplace, the fact that women are more likely to be backward than men, the roles attributed to women because of gender roles, the fact that men and women have different natures as a creation, and finally the lack of skills related to ICT. On the other hand, HR managers have indicated that they focus on more masked behavior in the fight against discrimination in ICT.

KeyWords: Gender Discrimination, Information and Communication Technology, Human Resourc¬es Managers.

 

Özet:

Amaç:


Kadınlar bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) yoğun iş alanlarında ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Cinsiyetçi kalıplaştırmalar, sosyal ve kültürel yapı ile cinsiyetler arasındaki ayrımcı tutumlar, kadınları erkeklere göre daha dezavantajlı duruma getirmektedir. BİT temelli işler genellikle erkeklere atfedilir ve kadınlar eğitim, toplumsal cinsiyet rolleri, önyargılar, örgüt kültürü ya da erkek egemen sektör ya da işyerleri gibi nedenlerden dolayı ayrımcı davranışlara maruz kalabilmektedir. Araştırmanın amacı, insan kaynakları (İK) yöneticilerinin işleri gereği kullanmak durumunda oldukları BİT bağlamında hem kendileri hem de diğer çalışanlar açısından herhangi bir ayrımcılık algısına sahip olup olmadıklarını ve BİT’e yönelik ayrımcı davranışlarla nasıl mücadele edildiğini belirlemektir.

Metodoloji:

Çalışmada, betimsel araştırma tasarımı kullanılmıştır ve İzmir’de istihdam edilen 15 İK yöneticisi ile iki ayrı odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Odak grup görüşmelerinden elde edilen veriler deşifre edilerek MAXQDA 12 nitel veri analizi programı ile analiz edilmiştir.

Sonuç:

Araştırmaya katılan İK yöneticileri, kadınların BİT açısından ayrımcılık deneyimi yaşadıklarını belirtmişlerdir. Söz konusu deneyimin nedenleri olarak da, işin ve işyerinin özelliklerini, kadınların erkeklere göre daha geri planda kalmalarını, toplumsal cinsiyet rollerinden dolayı kadına atfedilen rolleri, kadın ve erkeklerin yaratılış olarak farklı doğalara sahip olmalarını ve son olarak da BİT ile ilgili beceri yetersizliğini vurgulamışlardır. Diğer yandan, İK yöneticileri BİT konusunda ayrımcılığa karşı mücadelede daha çok maskülen davranışa odaklandıklarını belirtmişlerdir.


Anahtar Kelimeler:Cinsiyet Ayrımcılığı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, İnsan Kaynakları Yöneti¬cileri


3087 kez görüldü, 3650 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2019 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi