Yıl: 2017/ Cilt: 19 Sayı: 1 Sıra: 3 / No: 649 /     DOI: 10.4026/isguc.346258

Tabakalı İşgücü Piyasası Teorisine Göre Türkiye’de Özel-Hizmet Sektöründe İstihdamın Kalitesi
Doç. Dr. Handan KUMAŞ-Yrd.Doç.Dr. Atalay ÇAĞLAR,
Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özet:

Tabakalı İşgücü Piyasası Teorisi işgücü piyasasını ‘iyi iş’leri içeren içsel/birincil ve ‘kötü iş’leri içeren dışsal/ikincil sektör olmak üzere ikiye ayırmıştır. Yüksek verimliliği gerektiren ‘iyi iş’, yüksek ücret ve daha iyi çalışma koşullarını; daha düşük verimliliği gerektiren ‘kötü iş’, düşük ücret ve kötü çalışma koşullarını içermektedir. Dolayısıyla işlerin özellikleri istihdamın da kalitesini belirlemektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı Tabakalı İşgücü Piyasası Teorisi yaklaşımına göre Türkiye işgücü piyasasında istihdamın kalitesini incelemektir. Çalışmanın kapsamı, özel sektöre ait hizmet sektörünü içermektedir. Çalışma, Tabakalı İşgücü Piyasası Teorisi’nin aktarıldığı kuramsal bölüm ve TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması Mikro Veri Seti (HİAMVS) aracılığı yapılan İkili Lojistik Regresyon Analizlerini içeren uygulama bölümünden oluşmaktadır. Çalışma sonunda, bireyin sosyo-demografik özellikleri, işletme ölçeği, işletmenin ana faaliyeti ve meslek ile istihdamın kalitesi arasında bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca, özel-hizmet sektöründe işlerin büyük çoğunluğunun ‘kötü iş’lerden oluştuğu ve istihdamın kalitesinde ciddi sorunlar olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tabakalı İşgücü Piyasası Teorisi, istihdamın kalitesi, iyi iş, kötü iş.

Abstract:

Segmented Labor Market Theory divided the labor market into two as internal/primary sector involving good jobs and external/secondary involving bad jobs. While the good job that necessitates high productivity offers high-wage and fine working conditions; the bad job that requires lower productivity offers low-wage and bad working conditions. Therefore, the characteristics of jobs determine the quality of employment. In this context, the purpose of this study is to examine the quality of employment in Turkey’s labor market in accordance with the Segmented Labor Market Theory. The scope of the study covers the service sector in the private sector. The study consists of a theoretical section that conveys the Segmented Labor Market Theory and an application section that covers Binary Logistic Regression Analyses intermediating TUIK (Turkish Statistical Institute) Household Labor Labour Force Statistics Micro Data Set 2015 (HIAMVS). At the end of the study, it is found that there is a relationship between individual’s socio-demographical characteristics, the scale of the business, the main field of activity of the business, job and the quality of employment. In addition, it is observed that most of the jobs in the private sector consist of bad jobs and there are serious problems in the quality of employment.

Key Words: Segmented Labor Market Theory, quality of employment, good job, bad jobs.


2640 kez görüldü, 278 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2018 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi