Yıl: 2016/ Cilt: 18 Sayı: 4 Sıra: 7 / No: 645 /     DOI: 10.4026/2148-9874.2016.0335.X

Y Kuşağının Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Kariyer Uyum Yetenekleri Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Yard. Doç. Dr. Derya Ergun ÖZLER, Öğr.Gör. Dr. Nuray MERCAN, Arş. Gör. Zehra YENİ
Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü, Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Turizm İşlet. ve Otelcilik Yüksekokulu, Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F. İnsan Kaynakları Bölümü

Özet: 1980-1994’ lü yıllar arasında doğan bireyler Y kuşağı olarak ifade edilmektedir (Kyles, 2005: 54). Y Kuşağı olarak tanımlanan bireylerin, bağımsızlıklarına düşkün oldukları, teknolojiyi daha yoğun ve etkin bir şekilde kullandığı, eğlenceyi ve para harcamayı sevdiği ve yetişkin kuşaklar kadar çalışmaya çok yoğun zaman ayırmadıkları gözlenmektedir. Kariyer uyum yeteneği; bireylerin öngörülebilen görevlere hazırlanarak ve iş rollerine katılarak; iş koşullarında öngörülemeyen değişikliklerin üstesinden gelmeye hazır olmalarını ifade etmektedir (Savickas, 1997: 254). Kişilik, bir insanın duyuş, düşünüş, davranış biçimlerini etkileyen etmenlerin kendine özgü durumudur. Beş faktör kişilik özellikleri; dışadönüklük, duygusal denge, geçimlilik, açıklık ve sorumluluk boyutlarıyla tanımlanmaktadır (Somer ve Goldberg, 1999). Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim alan işletme bölümü öğrencileri arasından tesadüfi olarak seçilen 374 örneklem üzerinde anket yöntemi uygulanmıştır. Yapılan araştırmada uygulanan regresyon analizinde, Y kuşağı grubunda yer alan işletme bölümü öğrencilerinin kariyer uyum yeteneği boyutlarından kaygı, merak, güven ve kontrol ile beş faktör kişilik boyutları olan dışa dönüklük, sorumluluk, açıklık, arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte ailesi daha düşük gelir grubunda olan Y kuşağı öğrencilerinin kariyer uyum yetenekleri arasında yer alan kaygı düzeyinin ortalaması ailesi daha yüksek gelir grubunda bulunan Y kuşağı öğrencilerinden daha yüksek çıkmıştır.

Anahtar sözcükler: Y Kuşağı, Kariyer Uyum Yetenekleri, Beş Faktör Kişilik Özellikleri

Abstract: 1980-1994’ l year among individuals born are expressed as Y zone (Kyles, 2005: 54). Generation Y individuals identified as they are fond of their independence, technology is more intensive and effective use in a way, he loved fun and spend money and adult generations until work is observed to separate very busy times. Career adaptability; preparing for and participating in the work task foreseeable roles of individuals; unpredictable business conditions implies to be ready to overcome the changes (Savickas, 1997: 254). Personality, a human perception, thinking, factors that affect the behavior is peculiar situation. Five personality traits; extraversion, emotional stability, agreeableness, openness and responsibility are defined by size (Somer and Goldberg, 1999). Research, Dumlupınar University Faculty of Economics and Administrative Sciences in education, business administration department on 374 samples randomly selected from the student survey method was used. In the regression analysis applied in this survey, Generation Y group located in the business section of the concerns of the students’ career adaptability size, curiosity, trust and control with the outside of the five factor personality dimensions of extraversion, responsibility, openness, has emerged as a positive relationship. However, higher-income families in the average family of Generation Y Generation Y students’ career situated lower anxiety levels among the adaptability of the students was higher than the income group


Key words: Generation Y Career Adaptability, the Five Factor Personality Traits


11436 kez görüldü, 838 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2018 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi