Yıl: 2016/ Cilt: 18 Sayı: 1 Sıra: 6 / No: 620 /     DOI: 10.4026/2148-9874.2016.0311.X

Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarından Kalite Beklentileri: Bir Alan Araştırması
Doç. Dr. Mustafa SOBA-Öğr. Grv. Ali ŞİMŞEK
Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü-Uşak Üniversitesi, Ulubey Meslek Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Özet
21. yüzyılda teknolojinin ve küreselleşmenin hızlı bir gelişim göstermesi sonucu hizmet kalitesinin önemi artmıştır. Günümüzde hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler arasında kıyasıya bir rekabet yaşanmaktadır. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren üniversiteler hem ulusal hem de uluslararası alanda faaliyetlerini en üst düzeyde sürdürmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada, daha kaliteli bir öğretim elemanı kadrosu, daha bilgili bir öğrenci kitlesi ve daha başarılı bir üniversite eğitiminin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla üniversite öğrencilerinin öğretim elemanlarından beklentileri ve bu beklentilerin önem derecelerinin belirlemesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Ulubey Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin öğretim elemanlarına yönelik kalite beklentileri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada, öğrencilerin bir öğretim elamanından beklediği kalite unsurlarının neler olduğu ve bu unsurların önem dereceleri ile belirlenen kalite unsurlarının hangi faktörler içerisinde yer aldığı incelenmiştir. Çalışma 1283 fakülte ve yüksekokul öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre öğrencilerin öğretim elemanlarını en çok ders içi davranışları ve ders dışındaki çalışmalara verdikleri katkılar açısından değerlendirdikleri belirlenmiştir. Çalışmada 19 adet ifadeyi içeren beş boyutlu bir kalite beklenti ölçeği kullanılmıştır (somut özellikler, empati, yeterlilik, güven, güvenirlik).

Anahtar Kelimeler:
Hizmet Kalitesi, Servqual Yöntemi, Üniversite
AbstractIn the 21st century, it has increased the importance of service quality has instead as a result of globalization and the rapid development of display technology. Nowadays businesses operating in the service sector is experiencing fierce competition. Universities in service sector are required to sustain the highest level of activity in both national and international arena. In this study, stating the university students’ expectations from lecturers and the degree of importance of these exportations is aimed to contribute for more qualified lecturers, more knowledgeable students, and more successful university education. For this purpose, Faculty of Economics and Administrative Sciences and Vocational School of Ulubey students in Uşak University quality expectations for the lecturers has been determined. In this study, what the quality factors students expect from the lecturer were importance levels of these factors and where these quality factors were involved in were examined. The study was conducted on 1283 college faculty and students. It was determined that students evaluate their lecturer according to their behavior in the class and their contributions to the studies outside the class. A five-dimensional quality expectations scale was used in this study containing 19 statements (concrete properties, empathy, competence, confidence, reliability).


Keywords: Quality of Service, Servqual Method, University

13880 kez görüldü, 1058 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2020 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi