Yıl: 2016/ Cilt: 18 Sayı: 1 Sıra: 3 / No: 617 /     DOI: 10.4026/2148-9874.2016.0308.X

Psikolojik (Algılanan) Güçlendirmenin İçsel Ve Dışsal İş Doyumu Üzerine Etkisinde Duygusal Bağlılığın Aracılık Rolü: Kamu Çalışanları Üzerinde Bir Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması
Dr.Haluk ERDEM-Doç.Dr.Mehmet DENİZ
Kara Karp Okulu-İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F.

Özet

Günümüzde insanlar maddi olarak kazanç sağlamak amacının yanında çeşitli sosyal ihtiyaçlarını da giderebilmek için zamanlarının büyük bir çoğunluğunu iş ortamlarında geçirirler. Bireylerin sahip olduğu “iş” maddi hususlarla birlikte toplum içerisinde onu belirli bir şekilde konumlandıran sosyal faktörlerin en başında gelmektedir. İşini gönülden severek icra eden işgörenlerin örgütlerine ilave katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu çalışmada içsel ve dışsal iş doyumuna olumlu etkileri olduğu düşünülen psikolojik (algılanan) güçlendirme ve duygusal bağlılık kavramları ele alınmıştır. TRB-2 bölgesinde (Bitlis, Hakkari, Muş, Van) kamuda istihdam edilen sağlık çalışanlarının katılımıyla (n=398) yapılan araştırmalar ve analizler (keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizleri) neticesine psikolojik güçlendirmenin içsel ve dışsal iş doyumunu pozitif yönlü ve anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca psiklojik güçlendirmenin de duygusal bağlılığı pozitif yönlü ve anlamlı olarak etkilediği görülmüştür. İlave olarak duygusal bağlılığın içsel ve dışsal iş doyumunu pozitif yönlü ve anlamlı olarak etkilediği belirlenmiştir. Son olarak ise psikolojik güçlendirme ile içsel ve dışsal iş doyumu arasındaki ilişkide duygusal bağlılığın kısmi aracılık rolü oynadığı aşamalı regresyon analizleri, Sobel testleri ve yapısal eşittlik modellemesi ile ortaya konmuştur. Elde edilen bulgular literatürdeki çalışmalarla birlikte tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler:
Psikolojik güçlendirme, duygusal bağlılık, iş doyumu, kamu çalışanları.
Abstract
Today people not only work and spend most of their time on business environment for financial gains, but also for satisfying various social needs. Business is one of the basic values for people which strengthens the sense of belonging and determines the social identity among individuals. Employees, who willingly do their job, undoubtedly create added values. In this study, psychological empowerment and emotional commitment concepts, which are considered to have positive effects on internal and external job satisfaction, are discussed. As a result of researches and analyses (exploratory and confirmatory factor analysis, correlation and regression analyses), which made with the participation of public sector health employees (n=398) on TRB-2 region (Bitlis, Hakkâri, Muş, Van), it was determined that psychological empowerment effects internal and external job satisfaction in a positive and meaningful way. Besides, it was also observed that psychological empowerment effects emotional commitment in a positive and meaningful way. In addition, it was observed that emotional commitment effects internal and external job satisfaction in a positive and meaningful way. Finally, it was demonstrated that emotional commitment takes a mediation role in the relationship between psychological empowerment and internal and external job satisfaction by using gradual regression analyses, Sobel tests and structural equation modeling. Obtained findings will be discussed with the studies in the literature.

Keywords: Psychological empowerment, emotional committment, job satisfaction, public employees.

11055 kez görüldü, 2435 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2020 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi