Yıl: 2016/ Cilt: 18 Sayı: 1 Sıra: 1 / No: 615 /     DOI: 10.4026/2148-9874.2016.0306.X

Değer Tipleri Ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Aracılık Rolü
Prof.Dr.Enver ÖZKALP-Yard.Doç.Dr.Aytül Ayşe ÖZDEMİR-Yard.Doç.Dr.Emin Cihan DUYAN
Anadolu Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özet

Bu çalışmanın amacı değerler ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkide örgütsel vatandaşlık davranışının aracılık rolünü incelemektir. Eskişehir ve Bursa’da havacılık, teknoloji ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde yapılan çalışmada anket yöntemi ile 145 çalışandan veri toplanmıştır. Yapılan analizde başarı, hazcılık, uyum, güvenlik, uyarılım, öz yönelim, iyilikseverlik, evrenselcilik değerlerinin hem örgütsel vatandaşlık davranışı hem de öznel iyi oluş ile aralarında pozitif yönde anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. Ayrıca başarı, güvenlik, öz-yönelim ve evrenselcilik ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkide örgütsel vatandaşlık davranışının istatistiksel olarak anlamlı bir kısmi aracı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında evrenselcilik, iyilikseverlik ve uyum değerleri ile öznel iyi oluş (ÖİO) arasındaki ilişkide örgütsel vatandaşlık davranışının (ÖVD) tam aracı etkisi bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler:
Değerler, olumlu/olumsuz duygulanım, örgütsel vatandaşlık davranışı, öznel iyi oluş.
Abstract
The aim of this study is to investigate the mediation effect of organizational citizenship behavior on the relationship between values and subjective well-being. Data have been collected from 145 employees working in aviation and automotive industry in Eskisehir and Bursa. Analyses showed that achievement, benevolence, conformity, hedonism, security, self-direction, stimulation and universalism values are significantly and positively correlated to organizational citizenship behavior and subjective well-being. Also organizational citizenship behavior serves as a partial mediator in the relationship between achievement, security, self-direction, universalism values and subjective well-being. Furthermore, standardized regression weights and bootstrap significance suggest that organizational citizenship behavior is as a full mediator in the relationship between universalism,benevolence, conformity values andsubjective well-being.

Keywords: Values, Positive/Negative Affect, organizational citizenship behavior, subjective well-being.

13477 kez görüldü, 1037 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2020 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi