Yıl: 2013/ Cilt: 15 Sayı: 4 Sıra: 4 / No: 542 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2013.0237

Sosyo-Kültürel Yapının Üniversite Öğrencilerinin Bölüm Seçimi Üzerindeki Etkisi, Anadolu Üniversitesi Örneği
Dr. Semra GÜNAY AKTAŞ, Gökçe OFLİ, Gürkan BALABAN

Özet
Bu çalışmada sosyo-kültürel yapının Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin bölüm seçimi üzerine olan etkileri ve öğrencilerin üniversiteyi kazandıktan sonra yaşamaya başladıkları şehrin ve üniversitenin sosyal ve kültürel olanaklarının sosyo-kültürel faaliyetlerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın ilk kısmında sosyal yapı, kültürel yapı ve sosyo-kültürel yapı olguları incelenmiştir. Bir sonraki aşamada sosyo-kültürel yapı etmenlerinin neler olduğu belirlendikten sonra araştırmanın temel problemi kapsamında alt problemlere çözüm olacak şekilde anket soruları belirlenmiştir. Bu araştırmada Eskişehir ili Anadolu Üniversitesi öğrencileri araştırmanın evreni, örneklem olarak Anadolu Üniversitesi’nin Edebiyat, Mühendislik-Mimarlık, İktisadi İdari Bilimler, Güzel Sanatlar Fakülteleri seçilmiştir. Elde edilen veriler, SPSS programında analiz edilmiş ve öğrencilerin üniversiteyi kazanmadan önce yaşadıkları illere göre sınıflanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler ve illerin sosyokültürel donatılarının CBS programı ile haritalanması ile bölgesel ve yöresel farklılıklar belirlenmiştir. Böylece araştırma sonunda sosyo-kültürel yapının Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin bölüm seçimine olan etkileri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyo kültürel yapı, Bölüm seçimi, Coğrafi bilgi sistemleri, Anadolu Üniversitesi

Abstract
In this study, the effects of socio-cultural structure on the department selection of the Anadolu University students have been researched. In the first part of the study, social, cultural, and socio-cultural structure features have been examined. In the next phase, after being determined what the socio-cultural structure elements are, the survey questions have been specified to solve the sub problems related to the base problem. In this study, Eskişehir university students as the universe of the research and also Anadolu University students as a sample have been chosen. As a result of this, the survey has been applied to the Faculties of Literature, Engineering and Architecture, Economics and Administrative Sciences, and Fine Arts. The obtained data have been analysed in the SPSS programs, and it has been classified according to the cities where they lived before they won the university. Regional and local discrepancies have been determined by being mapped with the data obtained from the surveys and the CBS programme of socio-cultural outfits of the cities. Thus, at the end of the research, the effects of socio-cultural structure on the department selection of the Anadolu University students.

Keywords: : Socio-Cultural Structure, Department Selection, Geographical Information Systems, Anadolu University

29220 kez görüldü, 3885 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2019 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi