Yıl: 2013/ Cilt: 15 Sayı: 4 Sıra: 3 / No: 539 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2013.0236.x

The Effects of Gender Inequalities in The Labor Market and The Social Security System on Women’s Social Inclusion in Turkey
Dr. Osman TEZGEL, Doç.Dr. Şenay GÖKBAYRAK
Ankara Üniversitesi

Özet
Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de kadınların işgücü piyasası ve sosyal güvenlik sistemindeki dezavantajlı konumları ile sosyal içermeleri/dışlanmaları arasındaki nedensellik ilişkilerini açıklamaktır. Bu çerçevede çalışmada, Türkiye’de kadın istihdamın durumu, işgücü piyasalarına katılım oranları, kadınların yoğunlaştıkları işlerin özellikleri ve kadınların çalışma statüleri, işgücü piyasalarının ikili yapısı (formel-enformel ve kırsal-kentsel) temel alınarak analiz edilmiştir. Çalışma, işgücü piyasalarında ve sosyal güvenlik sistemlerinde yaşanan dönüşümün toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini arttırdığını göstermektedir. İşgücü piyasalarında yaşanan esnekleşme ve muhafazakârlaşma süreci, sosyal güvenlik sistemindeki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini yok etmeyi zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, kadın dostu istihdam ve sosyal güvenlik politikalarının uygulanması önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kadın istihdamı, sosyal güvenlik, sosyal içerme, sosyal dışlanma, refah rejimi.

Abstract
The main aim of this study is to explore the causality between the disadvantaged status of women in the labor market and the social security system in Turkey and the exclusion/inclusion phenomenon. Within this context, the conditions of women employment in Turkey, labor force participation rates, the features of jobs in which women concentrate and their working status are analyzed based on the existing dual labor market structure (formal–informal and rural–urban). This study indicates that the transformation of the labor market and the social security system increase the gender inequalities. Flexibilization and conservatism process of the labor market obstruct to eliminate the gender inequalities within the social security system. Therefore, it is essential to implement women friendly employment and social security policies.

Keywords: Women employment, social security, social inclusion, social exclusion, welfare regime.

29084 kez görüldü, 1318 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2019 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi