Yıl: 2013/ Cilt: 15 Sayı: 4 Sıra: 6 / No: 534 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2013.0239.x

İnsan Kaynakları Geliştirmede Çocuk/Genç Oyunlarının Etkililiği Üzerine Bir Araştırma
Yard.Doç.Dr.Hatice BAYSAL- Süleyman Demirel Üniversitesi Prof. Dr. İlker H. ÇARIKÇI- Süleyman Demirel Üniversitesi

Özet
Bilgi temelli yeniden yapılanmalar sosyal ve beşeri sermaye olarak dikkatleri insan kaynaklarına yöneltmiştir. Böylece günümüz işletmeleri için çalışan niteliği rekabet, verimlilik gibi açılardan başat faktör haline gelmiştir. Örgütler çalışanların niteliklerini artırmak için çeşitli eğitim ve geliştirme yöntemleri kullanmaktadır. Buradan hareketle, evcilleştirilmemiş oyunların insan kaynaklarının geliştirilmesi açısından etkililiğine yönelik bu araştırma yönetsel yetkinliklerden “liderlik, takım çalışması ve iletişim becerileri” çerçevesinde yapılandırılmıştır. Araştırma, üniversite öğrencilerinden oluşturulan “Deney” ve “Kontrol” Grupları ile iki yıllık bir süreçte gerçekleştirilmiştir. Deney Grubu ile yürütülen uygulamalarda evcilleştirilmemiş oyunlar kullanılmıştır. Ölçümleme, deney ve kontrol gruplarına uygulanan ön ve son test; ayrıca deney grubu ile yapılan yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, evcilleştirilmemiş oyunların liderlik, takım çalışması ve iletişim becerileri açısından ön ve son testler ile deney ve kontrol grup karşılaştırmalarında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir bulguya rastlanılamamıştır. Ancak nitel yönteme göre yapılan ölçümlemede ise deney grubu üzerinde pozitif yönde bir etkililiğin bulgularına ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarının, bireysel ve mesleki yetkinlikler çerçevesinde yükseköğretimde işletme eğitimlerinin yeniden yapılandırılması çalışmalarına ve insan kaynakları geliştirme çalışmalarına kaynak zenginliği sağlaması; metodolojik tartışmalar açısından ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Geliştirme, Çocuk Oyunları, Oyun Eğitim İlişkisi, İçerik Analizi, Yönetsel Yetkinlikler.

Abstract
Information-based restructures have drawn attention to human resources as a social and human capital. Therefore, for current businesses labor quality has become the main factor in terms of efficiency. Organizations employ a variety of improvement methods and training in order to enhance labor quality. Thus, investigating the effectiveness of non-domesticated games in improving human resources, this research was based on the managerial skills such as “leadership, team-work and communication skills”. The research was conducted in two years with Experimental and Control groups consisting of senior students at university. Non-domesticated games were used in the Experimental Group. Assessment was implemented by employing pre- and post-tests with both groups and semi-structured interviews with the Experimental Groups. The results of the pre- and post-tests indicated no significant difference between the Experimental and Control Groups in terms of the effectiveness of non-domesticated games in leadership, team-work and communication skills. However, the results of the qualitative assessment indicated a positive effect of the games on the Experimental Group. The results of the research are thought to provide a rich source for restructuring the business management courses at university considering the individual and occupational abilities and to contribute to the methodological discussions in the literature.

Keywords: Human Resources Development, Children Games, Games-Education Relationship, Content-Analysis, Administrative Competence

31014 kez görüldü, 2167 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2019 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi