Yıl: 2013/ Cilt: 15 Sayı: 4 Sıra: 1 / No: 531 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2013.0234.x

Sosyolojinin İhmal Edilen Kategorisi Çocuklar Üzerinden Çocukluk Sosyolojise ve Sosyolojiye Bakmak
Yard.Doç.Dr.Ayça DEMİR GÜRDAL

Özet
Bu çalışma, sosyolojide hakim bir teorik eğilim olarak varlığını sürdüren 'toplum, yapı, kurum' gibi makro entitelerin yapısal ağırlığı karşısında yeterince kavramsallaştırılmayarak uzun süre ihmal edilen çocuklar üzerine söz söyleme çabasıdır. 1980'lerden itibaren 'yeni çocukluk sosyolojisi' adı altında özellikle İngiltere'de bir grup akademisyen tarafından çocukların öznelliğini ve eylemde bulunabilme kapasitelerini, çocukların yaratıcı özneler oldukları kabulünden hareketle dile getirmeyi amaçlayan çocukluk çalışmaları, aynı zamanda çocukları sosyoloji çatısı altında görünür kılmayı hedeflemiştir. Çocukluk sosyolojisinin, sosyolojinin temel teorik ve metodolojik çerçevesinden bağımsız kurulamayacağı sayıltısına dayanan bu çalışma, çocukların çocukluk sosyolojisi ve sosyolojideki mevcut yerlerinden hareketle gelecekteki yerlerinin neresi olabileceğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Teorik ve metodolojik genel çerçevesinin yanısıra sosyolojinin; küreselleşme, sosyal ve yapısal eşitsizlikler, yoksulluk, savaşlar, açlık, demografik değişimler, aile yapısındaki değişimler, göçmenlik, evrensellik-yerellik gibi ele aldığı temel konuların her birinin çocuklar ve çocukluk kavramı ile yakından ilişkili olması, çocuklar ve çocukluk söylemi ile sosyoloji arasında karşılıklı bağların kurulmasını olanaklı kılan yapısal nedenler arasındadır. Çocukluk sosyolojisinin sosyoloji ile, çocukların ve çocukluk kavramının özelde çocukluk sosyolojisi ve genelde sosyoloji ile karşılıklı inşa edilen teorik, metodolojik ve yapısal ilişkililiği; çocukluk sosyolojisinin ve sosyolojinin bugünkü/mevcut durumlarından, temel sorun/tartışma alanlarından hareketle çocukların; çocukluk sosyolojisi ve sosyolojinin geleceğindeki yerlerinin neresi olabileceğini ortaya koymayı olanaklı kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: çocukluk sosyolojisi, çocukluk, çocukluğun geleceği, sosyolojinin geleceği, sosyoloji

Abstract
In this study, it is aimed to have a say on the children who is neglected for a long time in the dominant theoretical trend in sociology which has the structural weight of the macro entities such as 'society, structure, institution'. Since the 1980s, it has been developed by a group of scholars especially in the UK that is called 'new sociology of childhood' aims to make children visible at the sociology. New sociology of childhood has tried to emphasize the capacities of agency of children as well as they are creative subjects. It is assumed that in this study, childhood sociology hasn't been established independently of the main theoretical and methodological framework of sociology. It is aimed to put forward the status of children at the future of childhood sociology and sociology. Sociology in general, as well as theoretical and methodological framework, globalization, social and structural inequalities, poverty, wars, famine, demographic changes, changes in family structure, immigration, considered as the universality-locality of each of the key issues are closely related to the concept of children and childhood, children and makes it possible for the establishment of bilateral ties between childhood and sociology discourse between structural reasons.

Keywords: childhood sociology, childhood, future of childhood, future of sociology, sociology

29942 kez görüldü, 3872 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2019 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi