Yıl: 2009/ Cilt: 11 Sayı: 4 Sıra: 4 / No: 381 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2009.0119.x

Ruhsallık, Duygusal Zekâ Ve Dönüştürücü Liderlik Davranışları Üzerine Bir Araştırma
Doç.Dr. Selen DOĞAN, Faruk ŞAHİN

Özet
Bu çalışmanın amacı ruhsallık, duygusal zekâ ve dönüştürücü liderlik arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma örneklemi, farklı organizasyonlarda çalışan yüz yirmi yedi liderden oluşmaktadır. Araştırmaya katılanlar; Ashmos & Duchon’un (2000) Ruhsallık Ölçeğindeki bazı maddeler, Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden ve Dornheim’nin (1998) Duygusal Zekâ Testindeki bazı maddeler ve Bass & Avolio’nun (1995) Çoklu Liderlik Anketindeki bazı maddelerden bu araştırma için oluşturulan bir anketi cevaplamışlardır. Pearson korelâsyon katsayısı ruhsallık, duygusal zekâ ve dönüştürücü liderlik arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğunu göstermiştir. Çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları, dönüştürücü liderliği belirlemede ruhsallığın ve duygusal zekânın etkisi olduğu hipotezini desteklemiştir. Bu araştırma, dönüştürücü liderlerin ruhsallık ve duygusal zekâlarını işleriyle bütünleştirdiklerini göstermektedir. Araştırma sonuçları, hem kuramsal olarak hem de liderlik etkililiği konusundaki diğer çalışmalar sonucunda önerilen ruhsallık, duygusal zekâ ve dönüştürücü liderlik davranışları arasındaki ilişkileri destekleyen kanıtlar sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Liderlik, duygusal zeka, ruhsallık, dönüştürücü liderlik, liderlik davranışları.

Abstract
The purpose of this study was to describe the relationships among spirituality, emotional intelligence and transformational leadership. One hundred and twenty-seven leaders from a variety of organizations were sampled. Leaders were administered the instrument which includes items from Ashmos & Duchon’s (2000) Workplace Spirituality Questionnaire; items from Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden & Dornheim’s (1998) Self Report Emotional Intelligence Test and items from Bass & Avolio’s (1995) Multifactor Leadership Questionnaire. Pearson r correlations revealed significant positive relationships among spirituality, emotional intelligence and transformational leadership. Multiple linear regression analysis supported the hypothesis that spirituality and emotional intelligence act as a predictor of transformational leadership behaviors. This research indicated that transformational leaders integrate spirituality and emotional intelligence with their work. The results provide some evidence to support the relationships among spirituality, emotional intelligence and transformational leadership behaviors asserted from both a theoretical standpoint and from other studies of leadership performance. 

Keywords: Leadership, emotional intelligence, spirituality, transformational leadership, leadership behaviors.

38433 kez görüldü, 2423 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2019 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi