Yıl: 2009/ Cilt: 11 Sayı: 4 Sıra: 2 / No: 377 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2009.0117.x

The Economical Impacts of Free Zones: The Estimation in terms of Trade Volume, Employment and Foreign Capital of Free Zones in Turkey and Bursa Free Zone
Dr. Sema AY

Özet
SB’lerin kurulmasında üç temel amaç önem arz etmektedir. Bunlar; ihracatı artırmak, istihdam yaratmak ve yabancı sermaye çekmektir. Bu çerçevede çalışmada, öncelikle 1988–2007 dönemi için Türkiye’deki SB’ler daha sonra 2001–2007 dönemi için BUSEB, uluslararası mal ticareti, istihdam ve yabancı kullanıcılar açısından değerlendirilmiştir. Türkiye’deki SB’lerde toplam ticaret hacmi ve istihdam edilen kişi sayısı giderek artmıştır. Ancak, yabancı ruhsat sahibi sayısında bir artış yaşanmasına rağmen bu artışın 2004 yılından sonra hızını kaybettiği görülmüştür. Diğer taraftan, 2001 yılında ticari faaliyetlerine başlayan BUSEB’in ise, özellikle uluslararası mal ticareti ve istihdam açısından Türkiye’ye olumlu yansımalarının olduğu ve bölgesel kalkınmaya katkı sağladığı görülmüştür. BUSEB için de yabancı sermaye çekilmesine yönelik çabaların artırılması gerektiği ortaya koyulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Serbest Bölge, Türkiye’deki Serbest Bölgeler, Bursa Serbest Bölgesi, Serbest Bölgelerin Ekonomik Etkileri, Serbest Bölgelerde Ticaret Hacmi, İstihdam ve Yabancı Sermaye

Abstract
Three main aims have been important on establishing FZ. Those are; increasing exportation, creating employment and having foreign capital. In this context of that work, beginning with for the 1988-2007 period, FZs in Turkey, afterwards for the 2001-2007 period, BUSEB, have been evaluated in terms of international trade in goods, employment and foreign users. On the FZs in Turkey, total trade volume and number of employed persons have been increased gradually. However, even thought there had been an increase on the number of foreign license holders, this increase had started to slow down after 2004. On the other hand, BUSEB, started to have commercial activities on 2001, had positive reflections to Turkey in terms of international trade in goods and employment, and had contributions to regional development. Also for BUSEB, the needs for increasing the attempt towards having foreign capital have been presented.

Keywords: Free Zone, Free Zones in Turkey, Free Zone of Bursa, Economical Impacts of Free Zones, Trading Volume in Free Zones, Employment and Foreign Capital

41519 kez görüldü, 1438 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2019 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi