Yıl: 2008/ Cilt: 10 Sayı: 2 Sıra: 5 / No: 331 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2008.0074.x

Sürdürülebilir Bir Kentsel Yaşam Açısından Sosyal Sermayenin Önemi
Dr. Elif KARAKURT
Uludağ Üniversitesi - Sosyal Bilimler MYO

Özet: Kent; farklı kültürlerden ve farklı sosyo-ekonomik koşullardan gelen kişilerin yaşamlarını sürdürdükleri coğrafi bir kendiliktir.  Bu coğrafi kendilikte; farklı özelliklere sahip kentlilerin bir arada yaşamalarında, kentsel huzurun ve barışın sağlanmasında sosyal sermaye önemli bir bileşendir. Fakat 21. yüzyılda kentlerde farklı toplumsal sınıfların yaşam alanlarının birbirlerinden kesin çizgilerle ayrıldığı ve bireyler arasındaki iletişimin zayıfladığı gözlemlenmektedir. Bu durum sürdürülebilir bir kentsel yaşamın önündeki en önemli problemlerden birisidir. Sürdürülebilir bir kentsel yaşamın sağlanabilmesi; kentteki bireyler arasında güven, işbirliği ve iletişim ağlarının canlandırılmasıyla mümkün olabilecektir. Bu süreçte kent yöneticilerinin, sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin birlikte hareket etmesi gereklidir. Bir diğer ifadeyle kentsel yönetişim olgusunun işlerliliği sağlanmalıdır. 

 Anahtar Kelimeler: Sosyal sermaye, Kentsel mekan, Mekansal ayrışma, Kentsel yönetişim, Kentsel barış. 

 Abstract: City is a geographical existence, where people with different cultures and socio-economic backgrounds live together. In this geographical existence; social capital is an important component ensuring people from different backgrounds live together peacefully. However, in the 21st century, it is seen that living spaces of different social classes in the cities are departed from each other with definite lines and the communication between individuals is weakened. This is one of the main problems in front of sustainable urban life. A sustainable urban life can only be achieved by enabling trust, cooperation and improving communication between individuals in the city. Within this process, the executives of the city, non-governmental organizations (NGOs) and individuals should act in concurrence. In other words, operability of urban governance phenomenon should be provided. 

Key Words: Social capital, Urban space, Spatial segregasyon, Urban governance, Urban peace.


63794 kez görüldü, 4401 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi