Yıl: 2022/ Cilt: 24 Sayı: 2 Sıra: 5 / No: 788 /     DOI:

Küresel Kapitalizmin Yemek Kültürü ve Standartlaşan Gıdalara Karşı Bir Sosyal Hareket ve Politik Tutum Olarak Slow Food
Arş. Gör. Serkan Çelik
Tekirdağ Namık Kemal Üniversites, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

ÖZET

Küreselleşme süreci ve kapitalist tüketim kültürü, tarımsal üretimden sofraya uzanan yelpazede gıda ve yemek alışkanlıklarında değişimlere neden olmuştur. Bu değişim süreci içerisinde nesilden nesile aktarılan geleneksel tohumların yerini, genetiği değiştirilmiş tohumların alması tarımsal üretim süreçlerinin dönüşümünde önemli bir dönüm noktasıdır. Küresel ve ulusal sermayenin küçük üreticiler üzerindeki baskısı ve mülksüzleşme süreci ile de tarımsal üretimde endüstriyel dönüşüm süreci başlamıştır. Köylülüğün ve küçük üreticiliğin tasfiyesine neden olan söz konusu süreç ile toprağın ekimi ve ürün hâkimiyeti, sermayenin tekelleşmesine ve dolayısıyla güçlenmesine neden olmuştur. Yerel kültürlere ait olan birçok tohum, tarımsal ürün ve yemek, kaybolarak yerini çok uluslu gıda zincirlerinin standart menülerine bırakmıştır.  Gündelik yeme içme alışkanlıkları da bu bağlamda köklü değişikliklere uğrayarak hızın etkin olduğu ve yerel kültürlerin, farklılıkların ortadan kalktığı homojen bir hal almıştır. Küreselleşmenin ve kapitalist tüketim kültürünün dayattığı bu yeni yemek kültürüne karşı Slow Food, Fast Food’un anti tezi olarak 1986 yılında McDonald’s açılışına karşı gerçekleştirilen protesto gösterisi ile İtalya özelinde başlayıp küreselleşen sosyal bir hareketin temeli olmuştur. Bu çalışmada öncelikli olarak Slow Food’u 1970’lerin başından itibaren İtalya özelinde oluşturan süreçler, hareketler ve kurumlar incelenecektir. 1989 sonrasında küresel bir organizasyon haline gelen hareketin küreselleşme ve küresel kapitalizm karşısındaki politik tutumu, ortaya koyduğu yeni üretim ve tüketim düşüncesinin irdelenmesi çalışmanın bir diğer boyutunu oluşturmaktadır. Literatür taraması ile elde edilen bilgiler çerçevesinde hareketin ülke örneklerindeki politikaları ve uygulamaları, toplumsal sınıflar bağlamında ele alınırken işçi sınıfı ve üretici köylülerin hareket ile olan ilişkisi incelenen bir diğer konulardır.


Anahtar Kelimeler: Slow Food, Gıda, Tarım, Tüketim Kültürü, Fast Food


ABSTRACT

The globalization process and the capitalist consumption culture have caused changes in food and eating habits in the spectrum from agricultural production to the table. In this process of change, the replacement of traditional seeds, transferred from generation to generation, by genetically modified seeds, is an important turning point in the transformation of agricultural production processes. With the pressure of global and national capital on small producers and the process of dispossession, the industrial transformation process in agricultural production has begun. The aforementioned process, which led to the elimination of the peasantry and small production, together with the cultivation of the land and the dominance of the product, caused the monopolization of the capital and thus its strengthening. Many seeds, agricultural products, and meals belonging to local cultures have disappeared and left their place on the standard menus of multinational food chains. In this context, daily eating and drinking habits have undergone radical changes and have become homogeneous, where speed is effective and local cultures and differences are eliminated. Slow Food became the foundation of a global social movement that began in Italy in 1986 with a protest against the opening of a McDonald's as the antithesis of fast food. In this study, primarily the processes, movements, and institutions that have formed Slow Food in Italy since the beginning of the 1970s will be examined. Another aspect of the study is the political stance of the movement, which became a global organization after 1989, against globalization and global capitalism, as well as the examination of the new production and consumption idea that it proposed. The policies and practices of the movement in nation examples are analyzed in the context of social classes within the framework of the material collected via the literature research. The movement's impact on the working class and producer peasants is also investigated.


Keywords: Slow Food, Food, Agriculture, Consumption Culture, Fast Food


64362 kez görüldü, 234 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi