Yıl: 2021/ Cilt: 23 Sayı: 1 Sıra: 10 / No: 771 /     DOI:

Çin’de İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Güncel Görünümü
Doç. Dr. Osman BAYRAKTAR
İstanbul Üniversitesi – İşletme Fakültesi

Özet: Bu araştırmanın amacı 1978’den itibaren serbest ekonomiye geçmeye çalışan Çin’de insan kaynakları uygulamalarının nasıl değişim gösterdiğini ve çağdaş görünümünü tespit etmektir. Basılı yayınlar ve İnternet kaynaklarından derlenen bilgi ve verilere dayanan araştırmada; geleneksel Çin değerlerinin çağdaş insan kaynakları (İK) yönetimi uygulamalarını nasıl etkilediği, işletmelerin mülkiyet yapıları, çalışanların temel yasal haklarının neler olduğu, klasik İK uygulamaları ve mavi yaka çalışanların iş koşulları sorularına cevaplar aranmıştır. Ülkedeki bütün çalışanları temsil etme yetkisine sahip Tüm Çin Sendikaları Federasyonu, çalışanların yasalara göre verilmiş asgari çalışma standartlarının uygulanmasını gözetmekte, ancak işçilere daha fazla haklar sağlanması konusunda işleyişe genellikle müdahale etmemektedir. Araştırmada özel ekonomik bölgelerdeki fabrikalarda çalışma koşulları ve mahkûm emeğinin üretimde kullanılması ayrı başlıklar halinde incelenmiştir.


Anahtar Kelimeler: Çin’de İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışma Kampları, Mahkûm Emeği


Abstract: The aim of this study is to determine how the human resources practices change and contemporary appearance in China, which has been trying to transition to a free economy since 1978. Based on the information and data collected from printed publications and Internet sources; answers to questions of how traditional Chinese values affect contemporary HR management practices, ownership structures of enterprises, basic legal rights of employees, classic HR practices and blue-collar employees’ business conditions. All-China Federation of Trade Unions, which has the authority to represent all employees in the country, observes the implementation of minimum labor standards granted by the employees, but does not interfere with the operation of providing more rights to workers. In the study, the working conditions in the factories in the special economic zones and the use of the prisoner labor in production were examined in separate headings..


Keywords: Human Resource Management Practices in China, Human Resources Management, Labor Camps, Prison Labor.


56143 kez görüldü, 352 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2022 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi