Yıl: 2017/ Cilt: 19 Sayı: 2 Sıra: 4 / No: 657 /     DOI: 10.4026/isguc.371037

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Elle Taşıma İşlerinin Değerlendirilmesi: Tekstil ve Otomotiv Sektörü Örneği
Yrd. Doç. Dr. Özlem KAYA Gizem AKALP

Abstract:

Nowadays, people who are the most important factor of production are facing various problems in workplaces, parallel with technological developments. These problems first constitute a threat to human health, and then to all kinds of business products. Protection of workers’ health and safety is important in terms of the whole society. During the work process, to protect workers, provide the continuity of production and safety of firm and occupational health and safety issue which contains protecting workers to increase productivity and especially from adverse conditions caused by manual handling had shown development especially in the textile and automotive industries which are country’s locomotive sectors. Because working conditions together with the right to live and occupational health and safety have become one of the priority areas of working life.

With technological development, despite the decrease for the need of people, an increase appears in the character of works that done by people. In another words, people are supposed to be more talented, skilled and knowledgeable in manufacturing industry. Because of these relations, as the industrial development gets more sophisticated, system requires more quantitative knowledge of human characteristics and to be designed according to these features. Otherwise, on one hand, people forced outside their ability, leads to an increase in occupational diseases and accidents, while on the other hand it will not be possible to achieve business success expected from the system. With the technological developments, during the production process although having the increased number of machines used and automation, manually load carrying, pushing, pulling and lifting continues in many job segments.

These activities without taking necessary health and safety precaution cause for catching vocational illnesses and work accidents for workers. The aim of this study is to determine necessary precautions by analyzing risk factors which is necessary for manual labor processes in terms of occupational health and safety. In this context, in this study by evaluating manual labor in a clothing and auto industry which were operational in 2014-2015, evaluated the manual labor and the precautions to minimize the risk factors. As a result, manual handling is one of the jobs in the industry to be reduced. To be able to reduce manual handling, it is necessary to take required precautions. With the help of these precautions it is obvious that having muscle skeleton system illness ratio will decrease.

Keywords: Textile, automotive, manual handling, occupational health and safety.

Özet:

Günümüzde üretimin en önemli faktörü olan insan, teknolojik gelişmelere paralel olarak, işyerlerinde çeşitli problemlerle karşılaşmaktadır. Bu problemler önce insan sağlığına, sonra işletmeye ait her türlü ürüne yönelik tehditler oluşturmaktadır.

Çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması toplumun bütünü açısından önem arz etmektedir. İşyerlerinde işin yürütümü sırasında özellikle elle taşıma sırasında doğan olumsuz koşullardan işgöreni korumak, üretimin devamını, işletmenin güvenliğini sağlamak ve verimliliğini arttırmak için yapılan çalışmaları kapsayan iş sağlığı ve güvenliği konusu, gündeme geldiği günden bu yana sürekli olarak özellikle ülkenin lokomotifi konumunda olan tekstil ve otomotiv sektörleri için gelişim göstermiştir. Çünkü yaşam hakkı ile çalışma koşulları ve bununla bağlantılı olarak iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatının öncelikli konularından biri olmuştur.

Teknolojik gelişime paralel olarak, insana duyulan gereksinim azalır görünmesine rağmen, insanın yaptığı işin niteliğinde bir artış söz konusu olmaktadır. Farklı bir ifade ile insan üretim içerisinde daha yetenekli, becerili ve bilgili olmak durumundadır. Bu ilişkilerden dolayı endüstriyel gelişme düzeyi yükseldikçe sistem, insan özelliklerinin daha nicelikli bilinmesini ve bu özelliklere göre tasarımlanmasını zorunlu kılmaktadır. Aksi halde bir yandan yetenekleri dışında zorlanan insan, meslek hastalıkları ve kazalarının artışına neden olurken, diğer yandan sistemden beklenen iş başarısına ulaşılamamaktadır. Teknolojik gelişmelerle birlikte üretim aşamasında işletmelerde kullanılan makinelerin artmış olması ve otomasyonlaşmaya rağmen birçok iş kolunda el ile yük taşıma, itme, çekme ve kaldırma işleri devam etmektedir. Gerekli sağlık ve güvenlik önlemi alınmadan yapılan bu çalışmalar ise, çalışanların meslek hastalığına yakalanmasına ve iş kazalarında ise artışa neden olmaktadır.

Yapılan bu çalışmanın amacı, iş sağlığı ve güvenliği açısından elle taşıma işleri kapsamında değerlendirilmesi gereken risk faktörlerini inceleyerek, alınması gereken önlemlerin belirlenmesidir. 2014-2015 yıllarında faal durumda olan bir tekstil ve bir otomotiv işletmesindeki elle taşıma işleri bu çalışma kapsamında incelenerek, elle taşıma işlerinin değerlendirilmesi yapılmış ve riski en aza indirmek için aldıkları önlemler değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak, elle taşıma işleri sanayide azaltılmak istenen işlerden biridir. Bu işlerin azaltılabilmesi için yeterli önlemlerin alınması gerekmektedir. Alınan bu önlemler sayesinde işletmelerde kas iskelet sistemi hastalıklarına yakalanma oranının da azalacağı aşikârdır.

Anahtar Kelimeler:
Tekstil, otomotiv, elle taşıma işleri, iş sağlığı ve güvenliği


1473 kez görüldü, 269 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2019 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi