Yıl: 2017/ Cilt: 19 Sayı: 2 Sıra: 3 / No: 656 /     DOI: 10.4026/isguc.371035

Niceliksel İş Yükü Envanterinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Prof. Dr. Aşkın KESER, Dr. Burcu ÖNGEN BİLİR, Prof. Dr. Serpil AYTAÇ

Abstract:

The purpose of this research is to evaluate the validity and reliability of the Quantitative Workload Inventory (QWI) developed by Paul Spector and Steve M. Jex (1998). In this methodological study, the sample is composed of 101 Social Workers who work in various public institutions and organizations in Bursa and agree to participate in the research. There are 5 items in the Quantitative Work Load Inventory. The data were collected with “ demographic questions” and “Quantitative Workload Inventory” consisting of 5 items. In the analysis of the data, explanatory and confirmatory Factor analysis (Kendal W Analysis) for the content validity with the help of Structural Equation Model, Cronbach alpha coefficient for the internal consistency of the scale in the reliability study and Pearson Correlation Analysis for item total score analysis were used. According to the findings obtained, it was determined that there was an agreement between expert opinions on the items in the scale. The Cronbach alpha coefficient of the scale was .93 and it was determined to have a high degree of reliability. As a result, Quantitative Workload Inventory developed by Paul Spector and Steve M. Jex (1998) and original English language has a high level of validity and reliability for our country. It is suggested that the scale should be used in the Turkish society to evaluate the workload of employees belonging to various professional groups involved in working life.


Keywords: 1. Workload, 2. Social Worker, 3. Retention, 4. Reliability, 5. Structural Equation Model

Özet:

Bu araştırmanın amacı Paul E. Spector ve Steve M. Jex (1998) tarafından geliştirilen “Niceliksel İş Yükü Envanteri”nin (Quantitative Workload Inventory (QWI)) Türkçe geçerlik ve güvenirliğini yapmaktır. Metodolojik tipte olan bu çalışmada örneklemi, Bursa da çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 101 Sosyal Hizmet uzmanı oluşturmaktadır. Niceliksel İş Yükü Envanterinde toplam 5 madde bulunmaktadır. Veriler, “demografik sorular” ve 5 maddeden oluşan “ Niceliksel İş Yükü Envanteri” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Yapısal Eşitlik Modeli yardımı ile yapı geçerliliği için açıklayıcı ve doğrulayıcı Faktör analizi, güvenirlik çalışmasında ölçeğin iç tutarlılığı için Cronbach alfa katsayısı, madde toplam puan analizi için Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre Ölçekte yer alan maddelere ilişkin uzman görüşleri arasında uyum olduğu saptanmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0.95 olup yüksek güvenirlik derecesine sahip olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak Paul Spector ve Steve M. Jex(1998)tarafından geliştirilen ve orijinal dili İngilizce olan Niceliksel İş Yükü Envanteri’nin ülkemiz için geçerlik ve güvenirlik düzeyi yüksektir. Ölçeğin Türk toplumunda çalışma hayatında yer alan çeşitli meslek gruplarına mensup çalışanların iş yüklerini değerlendirmede kullanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler:1. İş yükü, 2. Sosyal Hizmet Uzmanı, 3.Geçerlik, 4. Güvenirlik, 5. Yapısal Eşitlik Modeli


1962 kez görüldü, 264 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2019 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi