Yıl: 2008/ Cilt: 10 Sayı: 2 Sıra: 1 / No: 317 /     DOI:

Türkiye'de Kadın İstihdamı: Ülke Ve Bölge Düzeyinde Sektörel Analiz
Prof.Dr. Metin BERBER Araş.Gör. Burçin YILMAZ ESER
KTÜ - IIBF - İktisat Bölümü: KTÜ - IIBF - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü


Özet:
Türkiye'de kadın istihdamının mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalışmada, kadının işgücü piyasası içindeki durumu Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) elde edilen veriler doğrultusunda çeşitli açılardan ele alınmıştır. Çalışmada özellikle Türkiye'de kadın istihdamının sektörel olarak nasıl dağıldığı üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda işgücü piyasasındaki kadınların işteki durumları da değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmada kadın istihdamının sektörel analizi ilk olarak ülke genelinde, daha sonra ise bölgelere göre incelenmiştir. Sonuç olarak, Türkiye'de yıllar itibariyle artış gösteren kadın istihdamının 2002 yılından itibaren düşme eğilimi içerisine girdiği tespit edilmiştir. Sektörel açıdan ise kadın çalışanların hala yoğunlukla tarım sektöründe istihdam edilmelerine rağmen bu oranın son yıllarda düştüğü, hizmetler sektöründe ise önemli artışların meydana geldiği saptanmıştır. Bu gelişmeler paralelinde kadınların işteki durumlarının da değiştiği görülmüştür. Kadınlar ücretsiz aile işçisi olmaktan çıkmış ücretli ve yevmiyeli olarak çalışma durumuna geçmiştir. Bölgesel düzeyde incelendiğinde ise bu durumun bölgelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler:Kadın, işgücü, istihdam, sektör, bölge

Abstract: In this article, we look at labour market conditions at women from various perspectives in Turkey, in a sense, to articulate the current figure drawn from Turkish Statistical Institute (TURKSTAT). In particular we focused on sectoral distribution at women employees. At the same time, the statuses in which women take part were explored. The analysis at sectoral employment is the case, firstly in national, secondly regional bases. As a result, the observation based on the fact that women labour force has shown tendency to decline since 2002, on annual bases. On sectoral basis, however, a high proportion at women have employed in agricultural sector, albeit declined and in contrast, increased considerably in service sectors in recent years. Parallel to these developments, statuses of women at work place varied accordingly. Through the exercise at reason women have abandoned traditional roles as unpaid family workers and demonstrated capacity at engaging into paid employment. This study also confirms that the outcome at research varied in line with uneven development at Turkish regions.

Keywords:
Women, labour, employment, sector, region

 
64310 kez görüldü, 11910 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi